Update samenwerkingsproject Omnia en Combinatie Jeugdzorg

Pleegzorg voor kinderen met een migratie- of vluchtelingen achtergrond

Vorig jaar zijn we gestart met het samenwerkingsproject om pleegzorg voor pleeggezinnen en pleegkinderen met een migratie- of vluchtelingen achtergrond vorm te geven. Combinatie Jeugdzorg brengt haar kennis en knowhow over pleegzorg in en Omnia haar expertise in de hulpverlening aan gezinnen met een migratie- of vluchtelingen achtergrond. De eerste onderzoeksfase is nu afgerond. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het plaatsen van kinderen met een migratie of vluchtelingen achtergrond bij een pleeggezin met een vergelijkbare cultuur en achtergrond, meer kans heeft op een geslaagde match en een succesvolle plaatsing dan pleeggezinnen die dat niet hebben. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn gedeelde ervaringen met betrekking tot identiteit, taal, levensovertuiging, normen en omgangsvormen. De doelstelling van het project is daarom aangescherpt tot het vergroten van het aantal pleeggezinnen met een vluchtelingen of migratie achtergrond, waarbij de prioriteit komt te liggen op de mogelijkheden van netwerkpleegzorg voor deze kinderen. De focus ligt op gezinnen met een islamitische geloofsovertuiging en gezinnen met een Poolse achtergrond, omdat hier de afgelopen jaren de meeste vraag naar was in Zuidoost-Brabant. Met het aanstellen van twee interne meewerkende projectleiders – Rowena de Graaf van Combinatie Jeugdzorg en Sanne Campfens van Omnia – zijn we gestart met de volgende fase van het project.

Alle facetten van pleegzorg

De ambitie is om te komen tot 10 succesvolle plaatsingen bij netwerkpleeggezinnen in de regio Zuidoost-Brabant over de periode juli 2020 tot en met december 2021. En als plaatsing binnen het netwerk niet haalbaar is, te beschikken over voldoende aanbod van bestandspleeggezinnen – bij voorkeur met een migratie of vluchtelingen achtergrond – waardoor een optimale match mogelijk is. Dit vraagt om een andere inzet in alle facetten van het pleegzorgtraject: werving, screening, voorbereiding, matching en begeleiding.

Actieplan Doorontwikkeling pleegzorg

Dit project maakt onderdeel uit van het Actieplan Doorontwikkeling Pleegzorg in de regio Zuidoost-Brabant dat in 2017 onder aanvoering van de gemeenten in Zuidoost-Brabant in gang is gezet. Het werven van meer en meer verschillende pleeggezinnen is daarin een speerpunt om te komen tot een optimale match tussen kind en pleeggezin en aandacht voor pleegzorg in niet Nederlandse culturen.