Praktische informatie pleegzorg

Hieronder vind je allerlei praktische informatie overzichtelijk op een rij. Heb je een andere vraag? Of wil je iets kwijt? Neem dan contact met ons op. 

 1. Pleegvergoeding
 2. Eén Loket
 3. Financiële wegwijzer
 4. Pleegzorg.nl
 5. Privacy en dossierinzage
 6. Klachtenregeling
 7. Vertrouwenspersoon

Pleegvergoeding

Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die voor een pleegkind zorgen. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind en het aantal dagen per maand dat hij of zij in het pleeggezin verblijft. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende pleegvergoedingen:

Leeftijdscategorie Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 23,32
9 t/m 11 jaar € 23,63
12 t/m 15 jaar € 25,73
16 t/m 17 jaar € 28,41
18 jaar en ouder € 28,70

Naast deze pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden, wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang of bij zorg voor een pleegkind met een beperking. Wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen, gaat een toelage in vanaf het derde kind. Deze extra toelage is maximaal € 4,65 per dag in 2024.

Bron: Staatscourant

Eén Loket

Eén Loket is een samenwerkingsverband van de Brabantse pleegzorgorganisaties. Met het doel om duidelijkheid te bieden aan pleegouders over welke kosten zij kunnen declareren, die niet uit de pleegvergoeding betaald hoeven te worden. Dit zijn de zogenaamde ‘bijzondere kosten’. Bekijk hier het overzicht vergoedingen bijzondere kosten van Eén Loket.

Het declaratieformulier Eén Loket download je hier.

Meer informatie lees je in ‘Hoe werkt Eén Loket’?

Financiële wegwijzer

Onze Financiële wegwijzer voor pleegouders is een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk middel met daarin de belangrijkste zaken op het gebied van financiën, waar je als pleegouder mee te maken hebt. In deze wegwijzer vind je alle informatie op een rij. Over de pleegvergoeding, vergoeding bijzondere kosten, het Eén Loket van Combinatie Jeugdzorg, externe fondsen en landelijke regelingen.

Pleegzorg.nl

Ook vind je heel veel informatie over financiële zaken voor pleegouders in de bibliotheek van pleegzorg.nl. Dit is het online platform voor pleegzorg. Een samenwerking tussen Jeugdzorg Nederland, de aangesloten pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

Privacy en dossierinzage

Combinatie Jeugdzorg legt gegevens over de hulp aan kind en gezin vast in een digitaal cliëntdossier. In het pleegouderdossier leggen we de gegevens over de begeleiding van pleegouders vast. We leggen niet meer vast dan nodig, gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met gegevens en zorgen voor veilige opslag. Pleegouders hebben toegang tot het eigen dossier via het pleegouderportaal en hebben recht op inzage in hun dossier. Wil je jouw dossier opvragen? Download dan dit formulier

Hoe we omgaan met je gegevens staat beschreven in ons privacyreglement. Dit reglement is gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG = privacywetgeving). In het privacyreglement zijn afspraken vastgelegd, zoals:

 • welke gegevens we vastleggen,
 • hoe je gegevens worden beveiligd,
 • wie er toegang heeft tot jouw gegevens,
 • hoe we omgaan met toestemming voor het delen van gegevens met derden,
 • hoe je inzagerecht is geregeld, en
 • hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens.

Meer informatie over privacy en het pleegouderdossier lees je in onze folder ‘Privacy voor pleegouders. Het volledige Privacyreglement Pleegouderdossiers kan je opvragen via mail: pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl.

Klachtenregeling

Pleegzorg is mensenwerk en onze medewerkers doen hun uiterste best om jullie zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet mee rondlopen maar bespreek het zo snel mogelijk met je pleegzorgbegeleider. Samen in gesprek gaan is vaak de snelste manier om een probleem op te lossen.

Lukt dit niet of blijft je probleem bestaan? Je kunt een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Combinatie Jeugdzorg door het indienen van een klachtenformulier.  De ondersteuner van de klachtencommissie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je meer weten over onze klachtenregeling? Lees dan onze folder.

Vertrouwenspersoon

Jeugdstem

Heb je vragen, klachten of heb je advies nodig over de pleegzorgbegeleiding die je ontvangt van Combinatie Jeugdzorg? Dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via Jeugdstem. Zij zijn te bereiken via:

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant is een van de onderaannemers van Jeugdstem. Jongeren en/of (pleeg)ouders van Combinatie Jeugdzorg die al worden ondersteund door een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kunnen deze aanhouden.

Heb je nog niet eerder contact gehad met Zorgbelang Brabant, dan is het de bedoeling dat je eerst contact opneemt met Jeugdstem. Jeugdstem werkt namelijk samen met onderaannemers en in de regio Zuidoost-Brabant is dat Zorgbelang Brabant.

Tevredenheidsonderzoeken

We willen graag weten wat pleegkinderen, pleegouders en ouders vinden van de pleegzorg en onze pleegzorgbegeleiding. Hoe ervaren jullie het contact met onze pleegzorgbegeleiders en onze deskundigheid? Krijg je helpende adviezen bij de opvoeding van het pleegkind en word je ondersteund in het contact met de ouders? Voelen ouders zich goed betrokken bij de opvoeding van het kind? Voelt het kind zich thuis in het pleeggezin en is er voldoende contact met de pleegzorgbegeleider?

Om antwoord te krijgen op deze en meerdere vragen zetten we iedere twee jaar een algemeen tevredenheidsonderzoek uit onder pleegkinderen vanaf 8 jaar, hun ouders en pleegouders. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen we pleegzorg steeds verder verbeteren.