Specialistisch ambulant

Combinatie Jeugdzorg biedt specialistische ambulante behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen waarbij ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Door de problemen kan de ontwikkeling van het kind stagneren en kan de verhouding  tussen draagkracht en draaglast binnen het gezin verstoord zijn. Vaak spelen er problemen op meerdere gebieden en soms dreigt er een uithuisplaatsing. Specialistische hulp is nodig om weer samen verder te kunnen. 

 1. Specialistisch ambulante behandeling
 2. Intensieve Gezinsbehandeling Thuis
 3. Multisysteem Therapie (MST)
 4. MST traject ThuisBest
 5. Intersectoraal FACT-team Jeugd
 6. Baby Extra
 7. Meer weten of aanmelden
Aanbiddelijke Jonge Jongen Die Met Speelgoed Speelt

Specialistisch ambulante behandeling

Specialistische ambulante behandeling is gericht op het hele systeem: kind of jongere, ouders en andere gezinsleden, netwerk en omgeving. Een ambulant hulpverlener werkt met en in het gezin. Waar nodig, oefent een pedagogisch medewerker in de thuissituatie samen met ouders praktische vaardigheden en/of biedt deze ondersteuning aan het kind. De behandeling start met een analysefase. Op basis hiervan worden concrete doelen gesteld voor de behandeling. Binnen de behandeling kunnen verschillende technieken, middelen en instrumenten worden ingezet zoals:

 • systeeminterventies,
 • oplossingsgerichte gespreksvoering,
 • video-interactiebegeleiding, en
 • geweldloos verzet. 

Ook psycho-educatie maakt onderdeel uit van de behandeling. Specialistisch ambulante behandeling duurt zes tot negen maanden en is gericht op het stimuleren en versterken van ouders en netwerk en het veerkrachtiger maken van kinderen. Zodat het gezin weer samen verder kan.

Shutterstock 1689234199

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis

Soms zijn de problemen in een gezin zo ernstig, dat het gezin vastloopt en de ontwikkeling van de kinderen stagneert en in gevaar komt. Vaak is er al eerdere hulp geweest, maar heeft deze onvoldoende opgeleverd. Een uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen dreigt. Om dit te voorkomen kunnen we Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) inzetten. 

IGT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 6 tot en met 15 jaar, waar al langere tijd complexe problemen spelen op meerdere gebieden. Denk aan problemen rond school, werk, vrije tijd, wonen, financiën, gezondheid, verslaving en/of geweld. Vaak kan ook de eigen omgeving niet meer voldoende helpen en maken hulpverleners die al bij het gezin zijn betrokken zich grote zorgen.

Behandelmethode 

IGT is gebaseerd op de behandelmethode Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). De behandeling is intensief; een gezinsbehandelaar en een ambulant pedagogisch medewerker komen een half jaar lang meerdere keren per week in het gezin om de problemen aan te pakken. In drie fasen: startfase, veranderfase en afbouwfase, wordt gewerkt aan verandering. De gezinsbehandelaar richt zich daarbij op de ouders, de ambulant pedagogisch medewerker op de kinderen. Ook worden andere belangrijke personen uit de omgeving betrokken. Het gezin leert samen met de hulpverleners om ander gedrag te oefenen waarbij (gedrags)problemen verminderen, ouders zich sterker voelen in de opvoeding en de relaties in het gezin verbeteren. Met de inzet van IGT willen we bereiken dat het kind thuis kan blijven wonen en het gezin weer met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Shutterstock 565387897

Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeemtherapie (MST) is intensieve gezinsbehandeling voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen die samenhangen met problemen thuis, op school, op het werk of in de omgeving. De gedragsproblemen zijn hevig, bijvoorbeeld regelmatig vechten, veel spijbelen of drugsgebruik. Soms zijn jongeren al meerdere malen in aanraking gekomen met de politie. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt, bijvoorbeeld in de gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting. Met de inzet van MST willen we uithuisplaatsing voorkomen of verkorten.

Behandelmethode

MST is een bewezen effectieve behandelmethode. De behandeling vindt plaats in de thuissituatie waarbij de MST-behandelaar gedurende drie tot vijf maanden enkele malen per week in het gezin komt. Het MST-team is daarnaast 24/7 bereikbaar, zodat ook eventueel hulp geboden kan worden in de avonduren of de weekenden. Naast het gezin wordt iedereen die belangrijk is voor het kind en de ouders bij de behandeling betrokken, zoals school, vrienden, vrijetijdsclubs. Kortom: alle plekken waar een jongere mee te maken heeft en die van invloed zijn op zijn of haar gedrag. Alle betrokkenen leren nieuwe vaardigheden om moeilijke situaties in de toekomst samen op te lossen. Zo zorgt MST ervoor, dat de jongere (weer) thuis kan blijven wonen en het gezin weer grip heeft op de situatie.

Combinatie Jeugdzorg biedt MST aan, in samenwerking met GGZ-instelling De Viersprong.

 

Jongeren Buiten Die Sip Kijkt

MST traject ThuisBest

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer jongeren vastlopen op school of thuis en ouders overbelast zijn. ThuisBest is bedoeld voor jongeren van 13 t/m 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. 

Het zorgtraject combineert MST (Multisysteem therapie), intensieve therapie in de thuissituatie met een kortdurend verblijf (4 tot 6 weken) in een Dag- en nachtbehandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Met als doel:

 • een uithuisplaatsing van jongeren te verkorten door het gezin en hun netwerk te versterken
 • de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders te versterken
 • te zorgen dat gedragsproblemen afnemen en de jongere een beter toekomstperspectief heeft. 

De gezinsleden en het netwerk gaan gezamenlijk aan de slag met de behandeling. Zowel op de groep als thuis wordt gelijktijdig aan dezelfde behandeldoelen gewerkt. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen versterkt het effect van de behandeling, waardoor de kans op blijvend resultaat groter is.

 

Shutterstock 1689234199

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Ouders en jongeren kunnen om verschillende redenen vastlopen bij het opvoeden en opgroeien. Als daarbij ook sprake is van psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking binnen het gezin, dan is er zorg nodig vanuit verschillende specialismes. Vaak hebben deze gezinnen al veel hulp gehad, ontstaan er regelmatig crisissituaties en is het moeilijk om als gezin stabiel te blijven. Speciaal voor deze gezinnen met kinderen tot 18 jaar is er het intersectoraal FACT-team Jeugd. Een team waarin deskundigen op het gebied van GGZ, specialistische jeugdhulp en gehandicaptenzorg samenwerken.

Het FACT- team behandelt, begeleidt en ondersteunt deze gezinnen vanuit de thuissituatie. Zodat ouders en kinderen weer meer grip krijgen op hun leven. De verschillende deskundigen uit het team worden flexibel ingezet, afhankelijk van wat nodig is. Combinatie Jeugdzorg werkt samen met Amarant en GGzE in het FACT-team Jeugd.

Familie Van Twee Moeders Die Een Baby Krijgen

Baby Extra

Baby Extra biedt ambulante begeleiding voor aanstaande ouders en ouders met een baby tot  1 jaar, die (tijdelijk) problemen ervaren. Bijvoorbeeld door: een zware zwangerschap en/of bevalling, psychiatrische problemen, depressie of verslaving. De hulpverleners van Baby-Extra richten zich op het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun kind. Ouders worden versterkt in hun ouderschap om zo een gezonde ontwikkeling van de baby mogelijk te maken. 

Er worden filmopnamen gemaakt van het contact van de ouder en hun baby volgens de principes van Video-Interactie Begeleiding. Met de inzet van Baby-Extra kunnen hechtingsproblemen en andere ontwikkelingsproblemen bij kinderen tot 1 jaar voorkomen worden. Naast de inzet in de thuissituatie, biedt Baby Extra ook een oudercursus en themabijeenkomsten voor aanstaande ouders. 

Combinatie Jeugdzorg werkt binnen Baby-Extra samen met GGzE en GGD Brabant-Zuidoost. Kijk voor meer informatie en aanmelden op babyextra.nl.

Meer weten of aanmelden


Wil je graag meer weten over onze specialistische jeugdhulp? Of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Ik wil contact