Privacy

Dit is de privacyverklaring van Combinatie Jeugdzorg, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17279214. Combinatie Jeugdzorg respecteert de privacy van cliënten, pleegouders en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Combinatie Jeugdzorg legt persoonlijke gegevens van cliënten en pleegouders vast in een digitaal dossier, met als doel goede jeugdhulp mogelijk te maken. We leggen daarbij niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Welke gegevens we vastleggen en hoe we hiermee omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer opgenomen:

  • Welke gegevens er worden vastgelegd
  • Wie toegang heeft tot deze gegevens
  • Hoe de gegevens beveiligd zijn
  • Hoe lang de gegevens worden bewaard
  • Hoe toestemming tot verstrekken gegevens aan anderen is geregeld
  • Hoe recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens is geregeld.

Meer informatie over het privacyreglement is te vinden in de menubalk onder ‘jongeren’, ‘ouders’ en ‘pleegouders’: Privacy belangen en rechten.