Subsidie voor senior pleegouders, specialistische pleegzorg en gezinshuis Plus

Kwetsbare kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

Een van de belangrijkste prioriteiten van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant is het zo thuis mogelijk laten opgroeien van kwetsbare kinderen. Dit sluit naadloos aan bij onze missie ‘Elk kind een thuis en toekomst’. De gemeenten bieden extra ruimte voor de vormen van hulp die hiervoor zorgen, zoals pleegzorg en gezinshuizen, door middel van het Transformatiefonds Jeugd van 21voordejeugd. Vanuit dit fonds is aan Combinatie Jeugdzorg budget toegekend voor de inzet van senior pleegouders in pleeggezinnen, het project Specialistische pleegzorg en het starten van een gezinshuis Plus.

Inzet senior pleegouders

Het kan fijn zijn om als pleegouder, naast de professionele begeleiding, met vragen ook terecht te kunnen bij iemand met ervaringskennis. Iemand die zelf ook pleegouder is, weet hoe het is om een pleegkind in huis te hebben en met ouders en hulpverleners samen te werken: een senior pleegouder. Drie senior pleegouders van Combinatie Jeugdzorg hebben een training gevolgd om hun eigen ervaringen in te zetten ten behoeve van ondersteuning van andere pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg. Senior pleegouders kijken mee vanuit de bril van de pleegouder en kunnen door het inzetten van hun ervaring tips en ondersteuning bieden. Pleegouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met hen. De pilot wordt in het najaar 2020 geëvalueerd en bij succes verder uitgebreid.

Specialistische pleegzorg

Specialistische pleegzorg is een intensievere variant van pleegzorg die tijdelijk ingezet kan worden voor kinderen met een speciale zorgbehoefte die al in een pleeggezin wonen. Het zijn kinderen die behandeling oftewel een ‘speciale opvoeding’ nodig hebben. Naast extra begeleiding voor pleegouders, pleegkind en direct betrokkenen (zoals ouders en school van het pleegkind), zijn ook diagnostiek en therapie voor het pleegkind beschikbaar. Specialistische pleegzorg betreft het integrale aanbod dat wordt ingezet om de pleegzorgplaatsing in deze complexe situaties te laten slagen. Deze extra hulp zit niet in het reguliere product pleegzorg. Doel voor dit jaar is middels een multidisciplinair team in kaart te brengen in hoeveel situaties specialistische pleegzorg helpend zou zijn en wat daar aan extra inzet voor nodig is (aard en omvang). We hopen dat dit ertoe zal leiden dat specialistische pleegzorg straks een nieuw product kan worden met passende financiering, zodat we het daadwerkelijk kunnen gaan inzetten.

Gezinshuis Plus

Met behulp van de bijdrage uit het Transformatiefonds starten we een Gezinshuis Plus. Dit aanbod onderscheidt zich van het reguliere gezinshuis doordat het accent, naast het wonen en opgroeien, ligt bij de behandeling van kinderen met complexe problemen gedurende een periode van 6 tot 18 maanden. Om deze behandeling vorm te kunnen geven, is extra inzet van expertise nodig. We werken binnen het Gezinshuis Plus dan ook met een gezinshuisouder die specialistisch geschoold is en met extra inzet van de overige leden van het behandelteam: pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener en gedragswetenschapper. De werving van gezinshuisouders is opgestart. We hopen dan ook zo snel mogelijk te kunnen starten met deze nieuwe behandelvorm.