Meer jongeren veilig laten opgroeien in hun eigen gezin

Per april 2020 is Combinatie Jeugdzorg gestart met de inzet van Multisysteem therapie (MST) samen met GGZ specialist de Viersprong. MST is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen op verschillende gebieden (thuis, op school en in de vrije tijd). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Met de inzet van MST willen we:

  • uithuisplaatsingen van jongeren van 12 tot 18 jaar voorkomen
  • plaatsingen in behandelgroepen verkorten
  • heropnames voorkomen.
  • MST sluit aan op de inhoudelijke transformatieopdracht: ambulantiseren en een beweging van residentiële naar intensief ambulante hulp bewerkstelligen, binnen de context van gespecialiseerde jeugdhulp ten aanzien van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

In eigen omgeving van de jongere

MST wordt ingezet in en vooral ook met de mensen in de eigen omgeving van de jongere. Dit kan zijn op school, werk, met vrienden of thuis met het gezin of familie, waar er bijvoorbeeld ruzie of een crisis is ontstaat. Hierdoor ziet de therapeut ook echt wat er gebeurt. Zo kan hij de ouders en de jongere gericht helpen om de problemen op te lossen. Omdat de behandelomgeving gelijk is aan de leefomgeving van de jongere, is de kans op het succesvol doorvoeren van nieuw gedrag groot.

Ouders in hun kracht zetten

Kenmerkend van de MST behandeling is dat we aan slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met de ouders. En vooral, dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Tijdens de MST behandeling wordt niet alleen het gedrag van de jongere behandeld. Ook gaan de ouders samen met een MST therapeut kijken hoe de gezinsleden momenteel met elkaar omgaan en hoe dit verbeterd kan worden. Op deze manier kunnen de ouders leren wat de factoren zijn die ongewenst of problematisch gedrag van hun kind aanmoedigen of juist afremmen. Met de inzet van MST willen we niet alleen een plaatsing van een jongere op een behandelgroep voorkomen of verkorten, we streven ernaar dat ouders en andere sleutelfiguren na de behandeling probleemgedrag zelf het hoofd kunnen bieden en er geen inzet van hulpverlening meer nodig is.

Maatschappelijke opbrengsten

De resultaten van de inzet van MST worden gemeten. Dit zijn de maatschappelijke opbrengsten van 2018-2019:

  • 96% van de jongeren woont na de MST-behandeling nog thuis
  • 85% van de jongeren heeft na de MST-behandeling een zinvolle dagbesteding (school, werk)
  • 96% van de jongeren is na de MST-behandeling niet opnieuw in de fout gegaan met crimineel gedrag (heeft niet gerecidiveerd).

Meer informatie over MST van Combinatie Jeugdzorg en de Viersprong vind je in dit leaflet.