‘Geen onderzoeksrapporten die verdwijnen in de kast’

Fontys Hogeschool Pedagogiek is met Combinatie Jeugdzorg een samenwerking gestart in de vorm van een Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI). Binnen een CPI houden 4e jaarsstudenten, professionals uit het werkveld en docenten zich bezig met onderzoek om de beroepspraktijk te ontwikkelen. Er is een onderzoekslijn opgezet van minimaal 3 jaar waarin professionals en studenten worden uitgedaagd om te blijven leren en innoveren. Het gezamenlijke thema ‘hulpverlening bij opvoedings- en opgroeivragen in migrantengezinnen’ is gekozen als onderzoeksterrein. Eind februari zijn de tussentijdse resultaten van het 2e jaar gepresenteerd door de studenten over hun deelonderzoeken. Bijvoorbeeld over pleeggezinnen voor islamitische kinderen, samenwerking met migrantenouders, communicatie met anderstalige gezinnen en kinderen op het medisch kleuterdagverblijf (MKD) en onderzoek naar de identiteitsontwikkeling van jongeren binnen de driehoek ouders-hulpverleners-jongere. Alle onderzoeken bevatten een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Dit laatste in de vorm van interviews, vragenlijsten of observatie. Geen onderzoeksrapporten die verdwijnen in de kast, maar onderzoeken waarvan de aanbevelingen (op lange termijn) ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk en aanbevelingen die handvatten bieden voor medewerkers.

 Onderzoeksonderwerpen

  • Pleeggezinnen voor islamitische kinderen. In het kader van dit onderwerp kijken drie studenten naar de hechting en identiteitsontwikkeling als een islamitisch kind in een niet islamitisch pleeggezin verblijft: wat is daarbij belangrijk? Een andere vraag is, hoe het komt dat wij geen islamitische bestandspleeggezinnen hebben? Komen mensen met een islamitische geloofsovertuiging wel bij voorlichtingsavonden en haken ze dan misschien af? Wat is er in de Koran te vinden dat hierop van invloed kan zijn? Studenten gaan hiervoor ook te rade bij andere organisaties.
  • Samenwerking met migrantenouders. Vorig jaar is uit onderzoek vanuit het CPI gebleken, dat hulpverleners geslotenheid ervaren in de omgang met niet-westerse migrantenouders, terwijl uit de interviews met ouders bleek, dat ze heel graag willen samenwerken. Dit jaar doen drie studenten hier verder onderzoek naar: wat zijn eigenlijk de belevingen, ervaringen en verwachtingen op dit gebied? Ook wordt gekeken naar verschillen in opvoedingsstijlen, normen en waarden ten aanzien van de opvoeding: hoe kan hierover goed gecommuniceerd worden? En tenslotte is er de vraag of geslacht dan wel een meer mannelijke of vrouwelijke stijl van hulpverlening verschil maakt.
  • Communicatie met anderstalige gezinnen en kinderen op het MKD. Twee studenten houden zich bezig met communicatie en misverstanden die op dit gebied kunnen ontstaan, zowel in de omgang met kinderen als met de ouders. Daarnaast gaan ze zich ook verdiepen in wat helpt.

 Onderzoek identiteitsontwikkeling van jongeren

In 2015 is bij oudere jeugd onderzoek gedaan naar de identiteitsontwikkeling van jongeren binnen de driehoek ouders-hulpverleners-jongere. Uit deze onderzoeken kwam de conclusie, dat er niet altijd opgemerkte verschillen in opvattingen zijn tussen deze drie partijen, die de hulpverlening en ontwikkeling van de jongere beïnvloeden. Het verschil in opvattingen en verwachtingen tussen ouders en hulpverleners bleek groter dan tussen jongeren en hulpverleners. Ook hiernaar doen studenten dit jaar verder onderzoek:

  • Eenoudergezinnen: opgroeien zonder vader, wat is de invloed hiervan op de identiteitsontwikkeling en waarvoor moet in de hulpverlening dan aandacht zijn?
  • Aandacht voor seksuele ontwikkeling en verschillen in opvattingen daarover tussen ouders, jongeren en hulpverleners: hoe hiermee om te gaan?
  • Radicalisering en inclusie. Er wordt uitgegaan van radicalisering als een zoektocht naar identiteit (cf. Prof. Mischa de Winter). Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat deze jongeren zich verbonden blijven voelen met de maatschappij? Hierbij zijn drie onderzoeksterreinen gekozen: sociale media, begeleiding bij polarisatie en het stimuleren van culturele eigenheid zonder daarmee de verbondenheid met de groep en de ouders te verliezen.
  • Omgaan met verwachtingen van ouders, jongeren en hulpverleners.
  • In hoeverre sluiten onze methodieken aan bij deze groep ouders en jongeren?