Pleegzorg standaard tot 21 jaar vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 wordt de bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden: gemeenten zorgen er standaard voor dat pleegzorg doorloopt als het pleegkind 18 jaar wordt, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Overgang naar volwassenheid

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen met zogenoemde verlengde pleegzorg gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Zij moeten de kans krijgen om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezin en de pleegzorgaanbieder bij de overgang naar volwassenheid. Met deze bestuurlijke afspraak geven partijen hieraan een verdere impuls en wordt pleegzorg tot 21 jaar de norm.

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja tenzij’

Er wordt afgestapt van het huidige ‘nee tenzij systeem’, waarbij moet worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het 18e jaar noodzakelijk is en er wordt overgestapt op een ‘ja tenzij systeem’. Een pleegzorgrelatie kan alleen eerder eindigen dan het 21e jaar wanneer pleegkinderen dit zelf willen. Gemeenten zullen hier uitvoering aan geven door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar door te laten lopen en/of bestaande trajecten te verlengen.

Verlengde pleegzorg

Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.

Overgangsregeling met verschillende scenario’s

De overgangsregeling geldt voor pleegkinderen die tussen 01-01-2018 en 30-06-2018 achttien jaar zijn geworden en die geen verlengde pleegzorg ontvingen: zij kunnen, wanneer het pleegkind dit wenst, alsnog in aanmerking komen voor pleegzorg tot 21 jaar. Er kunnen zich verschillende scenario’s voordoen, afhankelijk van het moment waarop uw pleegkind 18 jaar wordt. De VNG heeft deze op een rij gezet in dit document.