Onze pedagogisch medewerkers staan voor je klaar!

Hulp nodig bij het opvoeden van je pleegkind?

Ook al begint de zorg voor een pleegkind altijd met ‘gewoon opvoeden’, zien we bij pleegzorg dat ‘gewoon opvoeden’ niet altijd volstaat. Het vraagt van pleegouders heel wat kennis en inzicht in de betekenis van het gedrag van het pleegkind enerzijds, maar ook veel geduld, rust, creativiteit en opvoedvaardigheden anderzijds, om een passend antwoord te bieden op de vaak complexe opvoedvraag van hun pleegkind. Daarom zijn we gestart met een pilot om na te gaan of de inzet van pedagogisch medewerkers in pleeggezinnen, pleegouders kan ondersteunen bij de opvoeding van het pleegkind. Inmiddels hebben we drie pedagogisch medewerkers die – als het even wat moeilijk gaat – kunnen worden ingezet om pleegouders tijdelijk te ondersteunen bij hun (verzwaarde) opvoedingstaak. Deze pilot is onderdeel van het landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Het doel is breakdowns en uitval van pleegouders te verminderen en zo de continuïteit van de pleegzorg te bevorderen. De 9 deelnemende pleegzorgaanbieders voeren ieder een eigen actieonderzoek uit om op verschillende manieren deze doelstelling te bereiken. Combinatie Jeugdzorg richt zich in het actieonderzoek naast de inzet van pedagogisch medewerkers ook op de inzet van senior pleegouders, beide om de draagkracht van pleegouders te vergroten. Het actieonderzoek loopt tot eind dit jaar. De opbrengsten worden breed gedeeld met alle 28 pleegzorgorganisaties in het land.

Hoe werkt het?

De pedagogisch medewerker komt in het pleeggezin, doet mee, observeert, doet voor, geeft adviezen en is in het gezin aanwezig op de momenten dat pleegouders de meeste moeilijkheden ervaren. Denk hierbij aan problemen met het opstaan, eten, schooltaken, vrije tijdsinvulling, taken doen of naar bed gaan. De pedagogisch medewerker kan samen met pleegouders en het pleegkind bijvoorbeeld huis- en omgangsregels maken, een dagstructuur opstellen, een beloningssysteem helpen maken, tips geven m.b.t. positief opvoeden, hoe je op een afgestemde en rustige manier grenzen stelt, hoe je het beste omgaat met negatieve emoties, enzovoort.

Rol- en taakverdeling

De pleegzorgbegeleider en de pedagogisch medewerker hebben elk een eigen rol en taak, waarbij de pleegzorgbegeleider meer naar het gehele pleegzorgproces kijkt, zoals de samenwerking en communicatie met de ouders, overige hulpverleners, ontwikkeling van het pleegkind, de hechtingsrelatie tussen het kind en de pleegouder. De pedagogisch medewerker biedt ondersteuning  bij praktische opvoedvragen.