Jongeren scoren veiligheid binnen Combinatie Jeugdzorg met een ruime 8

Kinderen hebben het recht op veiligheid. Een leven met liefde en aandacht, zonder geweld, is belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Bijdragen aan het veilig opgroeien in het eigen gezin is een belangrijke opdracht voor de jeugdzorg. Net als het zorgdragen voor veiligheid van jongeren in een pleeggezin, gezinshuis of behandelgroep. Uit het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ (2019) van de commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (ook wel bekend als de commissie De Winter) is naar voren gekomen dat een deel van de kinderen en jongeren in jeugdzorg in de afgelopen decennia psychisch of fysiek geweld hebben ervaren. Binnen Combinatie Jeugdzorg aanleiding om het gesprek aan te gaan hierover. Hoe ervaren onze jongeren de veiligheid op de groep of in het gezinshuis? Hoe zorgen wij voor een pedagogisch klimaat waarin jongeren gevoelens van onveiligheid, bijvoorbeeld door discriminatie, groepsdruk en pestgedrag, durven te bespreken? Combinatie Jeugdzorg onderzoekt daarom jaarlijks de veiligheidsbeleving van kinderen vanaf 8 jaar die in een gezinshuis of behandelgroep verblijven.

Samen inzetten op een veilig behandelklimaat

In een vragenlijst komen onderwerpen aan de orde als veiligheid binnen de groep, op de eigen kamer, bij groepsgenoten en bij pedagogisch medewerkers, de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen voor de jongere en het bespreken van seksualiteit. In het veiligheidsonderzoek van 2020 geven jongeren van Combinatie Jeugdzorg een veiligheidsscore van 8,1! Het gevoel van veiligheid is daarmee licht gestegen ten opzichte van eerder onderzoek in 2019. Een mooi resultaat, zeker gezien de hectiek van het afgelopen coronajaar. Toch betekent dit niet dat er geen werk aan de winkel is. In navolging van de aanbevelingen van de commissie de Winter:

  • werken we binnen de behandelgroepen hard aan het versterken van het Open Pedagogisch Klimaat
  • trainen we professionals in de methodiek van Geweldloos Verzet
  • investeren we in jongerenparticipatie en groepsgesprekken
  • en organiseren we dialoogsessies rondom thema’s als fysiek begrenzen.

Zo zetten we samen in op een veilig behandelklimaat voor de kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd.