Evaluatie pilot Samenwerking Kinderopvang Nulvier en Combinatie Jeugdzorg

Meer diepgang in het werk en meer inzicht in eigen competenties en ontwikkelpunten

Dichtbij kind, gezin en kinderopvang insteken op vragen van jonge kinderen die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling, om zo weer tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, dat is wat Kinderopvang NulVier en Combinatie Jeugdzorg met deze samenwerking willen bereiken in samenwerking met de Zorgboog en de gemeente Someren. De verwachting is dat hiermee voor een groep kinderen plaatsingen op het medisch kleuterdagverblijf (MKD) voorkomen kunnen worden. We doen dit door het delen van (multidisciplinaire) expertise, coaching en intervisie en het versterken van de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers binnen NulVier Kinderopvang op het gebied van signaleren, zorgvraag verhelderen, omgaan met kinderen met een zorgvraag en de samenwerking met ouders en hun netwerk. De 5-jarige pilot is in september 2016 gestart. Voor de werkwijze van de pilot en de resultaten van de evaluatie 1 jaar na de start van de pilot.

Werkwijze pilot
  • Pedagogische intervisie (6x per jaar) voor alle pedagogisch medewerkers in kleine groepjes onder coaching van een gedragswetenschapper van Combinatie Jeugdzorg in samenwerking met een pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg.
  • Pedagogische coaching door een pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg binnen NulVier Kinderopvang.
  • Monitoring van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers van NulVier met jaarlijkse metingen door het invullen van een competentievragenlijst door iedere pedagogisch medewerker.
  • Monitoring van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt door het ontwikkelvolgsysteem KIJK.

 

Resultaten evaluatie september 2017

De pedagogisch medewerkers van Nulvier Kinderopvang stonden vanaf het begin open voor de samenwerking en zijn enthousiast gestart. Ze geven aan dat:

  • de intervisie meer diepgang geeft in het werk en meer inzicht in de eigen competenties en ontwikkelpunten.
  • door de coaching de samenwerking met collega’s breder wordt, je leert elkaar op een andere manier kennen en kunt elkaar ondersteunen en aanvullen.
  • doelen voor hun eigen ontwikkeling medewerkers stimuleren om naar de zorgvragen van kinderen en ouders te kijken en deze op te pakken. Deze werkwijze is verweven in de route en in de aanvraagformulieren.
  • medewerkers meer samenwerken met ouders en eerder met hen in gesprek gaan over hun kind.
  • doordat er samenwerking is tussen de kinderopvang en jeugdzorg en met hen wordt meegedacht over de aanpak op de groep en thuis, ouders de stap naar jeugdzorg als een minder groot ervaren. Ook gezien het gezamenlijke doel dat de ontwikkeling van hun kind wordt gestimuleerd.
  • het samen in beeld brengen van de ondersteuningsbehoeften van het kind, ook met het oog op passend onderwijs, als prettig wordt ervaren.