Minisymposium Beroepsethische reflectie als interventie

Wat is het goede om te doen bij uiteenlopende opvattingen?

Is uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk vanwege onveiligheid binnen het gezin? Of is het juist goed om te zoeken naar uiterste mogelijkheden waardoor het kind toch thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven? Welke risico’s mag men in zo’n geval wel of niet nemen? Kan een kind nog wel in een pleeggezin blijven als zowel ouders als kind willen dat het naar huis komt en het kind zich gaat verzetten tegen alles wat in het pleeggezin gebeurt? Wat moet in zo’n geval voorop staan? Als opvattingen over wat goed is uiteenlopen helpt elkaar overtuigen niet. Wel helpt letterlijk met elkaar stilstaan bij waar het in zo’n situatie in feite om gaat. Dat is wat Combinatie Jeugdzorg en Jeugdbescherming Brabant (JBB) op 20 augustus hebben gedaan tijdens het minisymposium ‘Beroepsethische reflectie’. Ongeveer 70 deelnemers vanuit beide organisaties en verschillende lokale teams hebben zich met elkaar gebogen over hoe om te gaan met situaties waarin besluiten nemen moeilijk is, omdat er uiteenlopende opvattingen zijn over wat het goede is om te doen.

Inzet moreel beraad succesvol

Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat een dergelijke situatie zich voordeed in de samenwerking tussen Combinatie Jeugdzorg, JBB en andere betrokken hulpverleners. Een gezamenlijk ingezet moreel beraad hielp om tot een oplossing te komen. Niet alleen ontstond een beeld van de best mogelijke handelingswijze, ook werd duidelijk wat de verschillende betrokkenen raakte in deze kwestie. Begrip voor elkaars opvattingen en waarden leidde vervolgens tot een betere en gezamenlijke besluitvorming. Dit was aanleiding om vanuit onze beide organisaties regelmatig morele beraden aan te bieden en dat gebeurt nu alweer 3 jaar. Op verschillende locaties en met verschillende deelnemers, afhankelijk van de vraag. Zo hebben ook ouders en pleegouders deelgenomen. De morele beraden worden geleid door twee gespreksleiders, één vanuit Combinatie Jeugdzorg en één vanuit JBB, beiden gecertificeerd.

Workshops

Tijdens het minisymposium zijn deze ervaringen gedeeld in de vorm van workshops. Onderwerpen waren veel voorkomende dilemma’s in de samenwerking tussen verschillende organisaties, beroepsnormen en -waarden, professionele autonomie (wat is dat en hoe doe je dat?), tuchtrecht, moreel beraad en het verschil tussen discussie en dialoog.

Stilstaan om vooruit te komen

Een moment van mobiele telefoons uit, stilstaan bij belangrijke ethische vraagstukken en hoe je daarmee kunt omgaan. Praten over wat ons bezielt en waar we ons voor willen blijven inzetten: goede en goed afgestemde hulp voor kind en gezin.

Meer informatie?

Combinatie Jeugdzorg heeft op het gebied van morele beraden het volgende intern en extern aanbod: