Eerste opbrengsten pilot ‘Iedere peuter op de juiste plek’

Grote meerwaarde in deze vroegtijdige investering in het jonge kind

In 2015 zijn Kinderopvang Norlandia en Combinatie Jeugdzorg samen met de Zorgboog en de gemeente Someren gestart met een 5-jarige pilot om kinderen met een ontwikkelingsvraag binnen de reguliere kinderopvang te ondersteunen. Dichtbij kind, gezin en kinderopvang insteken op vragen van jonge kinderen die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling, om zo weer tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, dat is wat zij met deze samenwerking wilden bereiken. Met de verwachting dat hierdoor voor een groep kinderen plaatsing op het MKD voorkomen kan worden. En dat is gelukt! Met doorlopende activiteiten als intervisie, coaching on the job en themabijeenkomsten is hierin geïnvesteerd. Ook het delen van onze (multidisciplinaire) expertise en het versterken van de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers binnen Norlandia Kinderopvang op het gebied van signaleren, zorgvraag verhelderen, omgaan met kinderen met een zorgvraag en de samenwerking met ouders en hun netwerk, hebben hieraan bijgedragen.

Eerste opbrengsten
  • Voor de pilot liep Kinderopvang Norlandia sneller vast met een kind met een bijzondere zorgvraag. Door te werken binnen de driehoek van ouders, onderwijs en zorg, lukte het gezamenlijk om de hulp te bieden binnen de eigen reguliere opvang.
  • Pedagogisch medewerkers kregen handvatten in het signaleren van zorgvragen, de omgang met het gedrag van het kind en het benutten van hulpmiddelen binnen het pedagogische klimaat.
  • Ook in de gesprekvoering met ouders bij opvallende zaken in het gedrag van het kind, hebben pedagogisch medewerkers handvatten gekregen.
  • Wanneer toch extra ondersteuning of specialistische hulp ingeschakeld dient te worden werd sneller duidelijk welke hulp nodig is.
  • De stap voor ouders om naar het MKD te gaan, is laagdrempeliger geworden omdat zij al vertrouwd zijn met de organisatie en de route kon daarnaast sneller doorlopen worden.

Voortzetting samenwerking

De gezamenlijke inzet op de werkvloer heeft geleid tot een geïntegreerde pedagogische omgeving met voor ieder kind en hun gezin een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht ondersteunings- en zorgaanbod. De samenwerking gaat ook na de pilot door. De betrokken partijen zien een grote meerwaarde in deze vroegtijdige investering in het jonge kind vanuit deze samenwerking. Naast de ervaren ontwikkeling en groei in kennis en vaardigheden gericht op zorgvragen van kinderen en het versterken van het pedagogisch klimaat, blijft de inzet van specialistische jeugdhulp van meerwaarde bij complexe hulpvragen.