Op 1 juli 2013 trad de Wet Verbetering positie pleegouders in werking. Met deze wet wordt de positie van pleegouders versterkt. Zo worden medezeggenschap en informatierecht verankerd in de wet en wordt instemmingsrecht voor pleegouders geregeld ten aanzien van de beschrijving van hun rol in het hulpverleningsplan. Ook komt de onderhoudsplicht bij gezamenlijke pleegoudervoogdij te vervallen.
In ‘De wet verbetering positie pleegouders op hoofdlijnen’ worden de belangrijkste veranderingen in de wet en de Regeling pleegzorg kort toegelicht.