Als cliënt van Combinatie Jeugdzorg heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. Daarnaast zijn er bij Combinatie Jeugdzorg mensen die opkomen voor je belangen; de leden van de Cliëntenraad, Jongerenraden en Pleegouderraad staan altijd voor je klaar.

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In het privacyreglement staat beschreven:

  • Welke gegevens we vastleggen
  • Wie toegang heeft tot jouw gegevens
  • Hoe geheimhouding geregeld is
  • Hoe lang je gegevens worden bewaard
  • Hoe je gegevens worden beveiligd
  • Hoe we omgaan met het vragen van jouw toestemming om gegevens met anderen te delen als dit voor de hulp gewenst is
  • Hoe je recht tot inzage in je gegevens geregeld is
  • Hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens.

De afspraken over privacy zijn uitgebreider beschreven in de folder Privacyreglement voor jongeren. Heb je vragen over de privacyregels of je dossier? Neem dan contact op met je hulpverlener.

Voor de uitgebreide versie het privacyreglement klik hier.

Jeugdraad en Jongerenraad

Combinatie Jeugdzorg heeft een Jeugdraad en een Jongerenraad.

In de Jeugdraad zitten kinderen uit de groepen Dag- en nachtbehandeling van onze vestiging de Locht en de Widdonck. Eens per 2 maanden komt de Jeugdraad bij elkaar om te praten over wat hen bezighoudt, waar ze vragen over hebben en wat ze graag willen veranderen. Er is een Jongerenraad in Eindhoven. De Jeugd- en Jongerenraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Combinatie Jeugdzorg. Gemiddeld komt de Jongerenraad eens per maand bij elkaar om te praten over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de inrichting en het meubilair op een groep, maar ook over veiligheid of inspraak in je eigen hulpverlening. De Jongerenraad bepaalt zelf wat zij wil bespreken en belangrijk vindt. Er zijn ontmoetingen met jongerenraden van andere organisaties en contacten met de Cliëntenraad van Combinatie Jeugdzorg, om zo de krachten te bundelen.

Wil je meepraten? Je bent altijd van harte welkom bij een vergadering van de Jongerenraad. Of misschien wil je eerst meer informatie? Contact opnemen is eenvoudig:

Inspraak is je goed recht!

Heb je een klacht?

Jeugdhulp is mensenwerk en onze medewerkers doen hun uiterste best om jullie zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken hulpverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Combinatie Jeugdzorg.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Heb je vragen, problemen of heb je advies nodig over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Combinatie Jeugdzorg? Dan kan met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zo iemand komt regelmatig langs op de groep. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is te bereiken via:

 

Tevredenheidsonderzoek

Wij vragen regelmatig aan ouders en jongeren wat zij vinden van onze hulpverlening, onder andere bij tussentijdse evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier kunnen we onze hulp en alles wat daarmee samenhangt, waar nodig, aanpassen en verbeteren.