Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk. Als moeder of vader ervaar jij dat al een hele tijd. Het loopt helemaal niet lekker en dat leidt tot problemen. Je maakt je zorgen. Je zit vol vragen. Misschien heb je al hulp gezocht maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. Of je hebt tot nu toe geprobeerd om alles zelf op te lossen. In ieder geval kom je niet verder. Je voelt dat er meer nodig is. Maar wat? Combinatie Jeugdzorg kan hulp bieden als het in de opvoeding al langere tijd niet goed gaat, of als de problemen best zwaar zijn, thuis of op school.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij je thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Alleen bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die je hebt, praten we met jou, je kinderen en met andere mensen die bij je kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of een oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen; dit zijn afbeeldingen of symbolen die jouw kind helpen in bepaalde situaties. Soms krijg je opdrachten waar je samen met je gezin mee gaat oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die bij júllie passen. Over alle verschillende mogelijkheden gaan we graag met je in gesprek.
Meer weten? Klik hier.

Pedagogische hulp thuis

Wanneer je behoefte hebt aan praktisch pedagogische ondersteuning in de thuissituatie kan dit geboden worden door pedagogisch medewerkers. Zij kunnen jullie gezin kortdurend, vraaggericht en flexibel ondersteunen op die momenten dat het nodig is. De pedagogisch medewerker kan ook als een coach of ondersteuner voor je kind ingezet worden.

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)

Soms zijn er zoveel problemen in een gezin, dat het gezin vastloopt en de ontwikkeling van de kinderen achterblijft. Als eerdere hulp niet genoeg heeft opgeleverd en een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt, kunnen we Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) inzetten om dit te voorkomen.

IGT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 6 t/m 15 jaar, waar al langere tijd complexe problemen spelen op meerdere gebieden, bijvoorbeeld rond school, werk, vrije tijd, armoede, ziekte, verslaving en/of geweld. De spanningen in het gezin, in combinatie met gedragsproblemen bij één of meerdere kinderen, staan een gezonde en veilige ontwikkeling in de weg. De thuissituatie staat zwaar onder druk: ouders verliezen het geloof in eigen kunnen, het sociale netwerk is uitgeput en verwijzers en hulpverleners maken zich grote zorgen.

De kracht van IGT is dat het hele gezin samenwerkt om de situatie thuis te verbeteren. Dit doen ze samen met de gezinsbehandelaar en ambulant pedagogisch medewerker die meerdere keren per week bij hen thuis zijn. Ouders, kinderen en belangrijke mensen uit hun omgeving werken zo zelf en samen aan een nieuwe start. Het resultaat:

  • Ouders kunnen de opvoeding voor het grootste deel weer zelf oppakken
  • De gedragsproblemen van het kind zijn beter hanteerbaar voor het kind en het gezin
  • De onderlinge relaties zijn verbeterd, het gezin kijkt weer met vertrouwen naar de toekomst
  • Het kind kan thuis blijven wonen.

Meer informatie over IGT vind je in het leaflet IGT.

Multisysteem therapie (MST)

MST is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 t/m 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen op verschillende gebieden (thuis, op school en in de vrije tijd). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Met de inzet van MST willen we:

  • uithuisplaatsingen van jongeren van 10 t/m 18 jaar voorkomen
  • plaatsingen in behandelgroepen verkorten
  • heropnames voorkomen.

Kenmerkend van de MST behandeling is dat we aan slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met de ouders. En vooral, dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Omdat de behandelomgeving gelijk is aan de leefomgeving van de jongere, is de kans op het succesvol doorvoeren van nieuw gedrag groot.

Meer weten? Klik hier.

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Als ouder kun je vastlopen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, relaties, financiën, verslaving, de opvoeding van kinderen en gezondheid. Soms is er daarbij ook sprake van psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Dan is zorg nodig vanuit verschillende specialismes. Speciaal voor deze kinderen en gezinnen is het intersectoraal FACT-team Jeugd opgericht, waarin Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE hun kennis en expertise bundelen. Dit team richt zich op jongeren en gezinnen in de regio Zuidoost-Brabant met:

  • complexe problematiek op meerdere levensgebieden;
  • in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijk beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Aanpak in samenhang

Meestal heb je als gezin al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug, beland je regelmatig in crisissituaties en is je gezinssituatie lastig te stabiliseren. Het FACT-team Jeugd pakt alle problemen in samenhang aan. Met als doel dat jullie weer grip krijgen op je leven en weer prettig en veilig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Samen met school

Gedraagt je kind zich thuis heel anders dan op school, de peuterspeelzaal of kinderopvang? Is het voor zowel de leerkracht of begeleider als voor jullie zelf moeilijk om contact met je kind te krijgen? Of ervaart iedereen problemen met het gedrag? Als het niet goed loopt op school, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kind. Misschien hebben jullie, samen met leerkracht of begeleider, al van alles geprobeerd. Toch werkt het niet genoeg. Dan kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden, op school en thuis. We ondersteunen de leerkracht of begeleider van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, en jullie als ouders. Het doel is ervoor zorgen dat zowel leerkrachten als jullie zelf meer grip krijgen op het gedrag van je kind. Zodat je zoon of dochter zich weer beter voelt in de klas of groep.
Deze vorm van hulp noemen we SNOZ, wat staat voor SNijvlak Onderwijs en Zorg. Het is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Meer weten? Klik hier.