Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk en leidt dat tot grote problemen. Ouders maken zich zorgen en zitten vol vragen. Misschien hebben ze al hulp gezocht maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. In zo’n situatie kan Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld worden. Wij bieden hulp als het in de opvoeding al langere tijd niet goed gaat, of als de problemen best zwaar zijn, thuis of op school.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij het gezin thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Alleen bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die ouders hebben, praten we met hen, de kinderen en met andere mensen die bij een kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of een oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen. Soms krijgen ouders opdrachten waar ze samen met het gezin mee gaan oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die specifiek bij dat ene gezin passen.
Meer weten? Klik hier.

Pedagogische hulp thuis

Wanneer er behoefte is aan praktisch pedagogische ondersteuning in de thuissituatie kan dit geboden worden door pedagogisch medewerkers. Zij kunnen het gezin kortdurend, vraaggericht, en flexibel ondersteunen op die momenten wanneer het nodig is. De pedagogisch medewerker kan ook als een coach of ondersteuner van het kind of de jongere ingezet worden.

Multisysteem therapie (MST)

MST is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 t/m 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen op verschillende gebieden (thuis, op school en in de vrije tijd). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Met de inzet van MST willen we:

  • uithuisplaatsingen van jongeren van 10 t/m 18 jaar voorkomen
  • plaatsingen in behandelgroepen verkorten
  • heropnames voorkomen.

Kenmerkend van de MST behandeling is dat we aan slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met de ouders. En vooral, dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Omdat de behandelomgeving gelijk is aan de leefomgeving van de jongere, is de kans op het succesvol doorvoeren van nieuw gedrag groot.

Meer weten? Klik hier.

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE bundelen kennis en expertise in het Intersectoraal FACT-team Jeugd. Dit team richt zich op jongeren en gezinnen in de regio Zuidoost-Brabant met:

  • complexe problematiek op meerdere levensgebieden;
  • in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijk beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Het FACT-team Jeugd bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. We pakken alle problemen in samenhang aan. Zodat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Meer informatie voor verwijzers vind je in deze folder.

Samen met school

Gedraagt een kind zich thuis heel anders dan op school, de peuterspeelzaal of kinderopvang? Is het voor zowel de leerkracht of begeleider als voor ouders moeilijk om contact met het kind te krijgen? Of ervaart iedereen problemen met het gedrag? Als het niet goed loopt op school, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Misschien hebben ouders, samen met leerkracht of begeleider, al van alles geprobeerd. Toch werkt het niet genoeg. Dan kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden, op school en thuis. We ondersteunen de leerkracht of begeleider van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, en de ouders. Het doel is ervoor zorgen dat zowel leerkrachten als ouders meer grip krijgen op het gedrag van het kind. Zodat zoon of dochter zich weer beter voelt in de klas of groep.

Deze vorm van hulp noemen we SNOZ, wat staat voor SNijvlak Onderwijs en Zorg. Het is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Meer weten? Klik hier.

BOOST! Gezinstrajecten

In samenwerking met Back to Basic biedt Combinatie Jeugdzorg een behandelingsprogramma voor gezinnen met kinderen van 12 tot 18 jaar. Outdoorcoaches, een pedagogisch medewerker en een systeemtherapeut bieden een leer- en ervaringsprogramma voor gezinnen op outdoor locaties en thuisbegeleiding door een systeemtherapeut i.o. Het aanbod is voor jongeren die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling waarbij uithuisplaatsing dreigt. Per BOOST! gezinstraject gaan twee gezinnen mee. Meer weten? Klik hier.