Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk en leidt dat tot grote problemen. Ouders maken zich zorgen en zitten vol vragen. Misschien hebben ze al hulp gezocht maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. In zo’n situatie kan Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld worden. Wij bieden hulp als het in de opvoeding al langere tijd niet goed gaat, of als de problemen best zwaar zijn, thuis of op school.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij het gezin thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Alleen bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die ouders hebben, praten we met hen, de kinderen en met andere mensen die bij een kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of een oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen. Soms krijgen ouders opdrachten waar ze samen met het gezin mee gaan oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die specifiek bij dat ene gezin passen.
Meer weten? Klik hier.

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) is een intensieve, flexibele en multidisciplinaire gezinsbehandeling als volwaardig alternatief voor verblijf in een 24-uursbehandelgroep. In nauwe samenwerking met alle gezinsleden én de mensen eromheen bouwen we aan hernieuwd vertrouwen in de toekomst.

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) kan worden ingezet in gezinnen met kinderen van 6 t/m 15 jaar, waar al langere tijd complexe problemen spelen op meerdere gebieden (bijvoorbeeld met school, werk, vrije tijd, armoede, ziekte, verslaving en/of geweld). Eén of meerdere kinderen kampen met ernstige problemen die hun ontwikkeling bedreigen. De situatie thuis staat zwaar onder druk en uithuisplaatsing dreigt voor één of meerdere kinderen. Het gezin komt in aanmerking voor IGT als de verwijzer de ouders in staat acht om via intensieve inzet te leren en zij zelf aangeven dat ze stapsgewijs zaken willen veranderen. Ook moeten de ouders passende huisvesting hebben.

IGT is gebaseerd op de principes van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, een methodiek die door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. We bouwen met IGT aan een sterke alliantie met alle gezinsleden en bevorderen de veiligheid en ontwikkelkansen van de kinderen. Daarnaast werken we binnen IGT ook met de methodieken Video hometraining, Geweldloos verzet, Systeemtheoretisch werken en Signs of Safety. Het maakt IGT een intensief en zeer compleet traject, dat we afstemmen op de behoefte van het gezin. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de gezinsbehandelaar en de ambulant pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg die een halfjaar lang meerdere keren per week bij het gezin in huis zijn. De gezinsbehandelaar kijkt met de ouders naar hun rol en behoefte, de ambulant pedagogisch medewerker richt zich op wat het kind aangeeft en nodig heeft.

Meer informatie over IGT vind je in het infoblad voor verwijzers. Informatie gericht op gezinnen vind je in het leaflet IGT.

Pedagogische hulp thuis

Wanneer er behoefte is aan praktisch pedagogische ondersteuning in de thuissituatie kan dit geboden worden door pedagogisch medewerkers. Zij kunnen het gezin kortdurend, vraaggericht, en flexibel ondersteunen op die momenten wanneer het nodig is. De pedagogisch medewerker kan ook als een coach of ondersteuner van het kind of de jongere ingezet worden.

Multisysteem therapie (MST)

MST is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 t/m 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen op verschillende gebieden (thuis, op school en in de vrije tijd). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Met de inzet van MST willen we:

  • uithuisplaatsingen van jongeren van 10 t/m 18 jaar voorkomen
  • plaatsingen in behandelgroepen verkorten
  • heropnames voorkomen.

Kenmerkend van de MST behandeling is dat we aan slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met de ouders. En vooral, dat we de ouders in hun kracht zetten en hen helpen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Omdat de behandelomgeving gelijk is aan de leefomgeving van de jongere, is de kans op het succesvol doorvoeren van nieuw gedrag groot.

Meer weten? Klik hier.

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE bundelen kennis en expertise in het Intersectoraal FACT-team Jeugd. Dit team richt zich op jongeren en gezinnen in de regio Zuidoost-Brabant met:

  • complexe problematiek op meerdere levensgebieden;
  • in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijk beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Het FACT-team Jeugd bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. We pakken alle problemen in samenhang aan. Zodat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Meer informatie voor verwijzers vind je in deze folder.

Samen met school

Gedraagt een kind zich thuis heel anders dan op school, de peuterspeelzaal of kinderopvang? Is het voor zowel de leerkracht of begeleider als voor ouders moeilijk om contact met het kind te krijgen? Of ervaart iedereen problemen met het gedrag? Als het niet goed loopt op school, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Misschien hebben ouders, samen met leerkracht of begeleider, al van alles geprobeerd. Toch werkt het niet genoeg. Dan kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden, op school en thuis. We ondersteunen de leerkracht of begeleider van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, en de ouders. Het doel is ervoor zorgen dat zowel leerkrachten als ouders meer grip krijgen op het gedrag van het kind. Zodat zoon of dochter zich weer beter voelt in de klas of groep.

Deze vorm van hulp noemen we SNOZ, wat staat voor SNijvlak Onderwijs en Zorg. Het is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Meer weten? Klik hier.