Onze trainingen voor professionals zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). CEDEO-BedrijfsMaatwerk-logo Ons trainingsaanbod voor professionals is Cedeo-gecertificeerd CRKBO_Instelling Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling

Naam training
/cursus
Waar gaat het over? Voor wie? Accreditatiepunten  Downloaden
2-daagse training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht voor de Jeugdhulpprofessional Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht. Alle professionals die te maken hebben met de ‘Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional. 23 Klik hier voor informatie en aanmelden voor een individuele training?

Meer informatie over een in-company training? klik op

 

Training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht voor gedragswetenschappers Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht. SKJ of BIG geregistreerde gedragswetenschappers die jeugd- en gezinsprofessionals ondersteunen in de uitvoering van hun vak en zich verder willen verdiepen en
bekwamen in de toepassing van de Beroepscode en de richtlijnen.
5,5
Training Blijvend vakbekwaam De kwaliteit van je werk staat of valt met jouw kwaliteit als jeugd- en gezinsprofessional. Maar hoe geef je in de praktijk vorm aan het professionaliseringsproces samen met je collega’s? Hoe blijf je dichtbij, ondanks een hoge werkdruk? Hoe pas je de beroepsstandaarden toe en blijf je in gesprek over kernwaarden en de behoeften van de kinderen, jongeren en ouders waarvoor je werkt? De training ‘Blijvend vakbekwaam’ helpt je hierbij. Professionals die werken met de beroepsstan-daarden Jeugdhulp en die de verdiepings-training Beroepsethiek (training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht) hebben gevolgd.  9.25
Training Moreel beraad In de jeugdzorg is er naast andere (zorg)sectoren een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze eendaagse training voorziet in deze behoefte door jeugdzorgprofessionals te leren methodisch te reflecteren op morele vraagstukken en dilemma’s. Alle geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals die te maken hebben met de beroepscode. Voorwaarde is dat zij een geaccrediteerde training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’ hebben gevolgd of een vergelijkbare training. 8,6 (geregistreerde jeugd- en gezins-professionals)

5 (gedrags-wetenschappers)

Training Gespreksleider moreel beraad Een moreel beraad kan helpen om ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen bij morele dilemma’s. Dat vraagt om goede gespreksleider die in staat is om goede vragen te stellen, ruimte én structuur te bieden, hoofdlijnen vast te houden en te stimuleren. In deze training ligt de focus bij casuïstiek, theorie, oefeningen en reflecties op het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om een moreel beraad te leiden. Iedereen die een moreel beraad wil gaan leiden en de training Moreel beraad heeft gevolgd. Deelnemers kunnen zijn: SKJ geregistreerde jeugd- en gezins-professionals, managers, beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, en anderen met belangstelling om systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden. 16,1 (geregistreerde jeugd- en gezins-professionals)

11 (gedrags-wetenschappers)

Inhuren gespreksleider Moreel beraad De (jeugd)zorg is bij uitstek een moreel geladen praktijk. Er moeten bijna dagelijks belangrijke keuzesgemaakt worden over de behandeling en/of begeleiding die een kind of jongere nodig heeft. Keuzes die niet zelden invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind. Deze keuzes brengen vaak veel emoties met zich mee en kunnen voor spanning zorgen, wat de uitvoering van het werk kan belemmeren bij jezelf, je collega’s en andere disciplines. Sommige dilemma’s ‘schuren’enorm en worden daarom bij voorkeur breed, bijvoorbeeld in een team, vaak ook multidisciplinairbesproken. Een instrument bij dit soort besprekingen is een moreel beraad: een gestructureerdonderzoek in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Iedereen die een morele vraag, kwestie of dilemma ervaart en dit met betrokkenen en/of collega’s wil onderzoeken, kan een gespreksleider moreel beraad inhuren.
Horen, zien en schrijven – Doeltreffend rapporteren Je bent als professional in de zorg druk, heel druk. Dat kan ervoor zorgen dat je onvoldoende toekomt aan de verslaglegging. Schrijven is niet voor iedereen even makkelijk. In deze training staan we stil bij de verschillende fasen van het schrijfproces, waardoor je teksten verbeteren. Je leert een samenhangende, aantrekkelijke tekst te schrijven, gericht op de juiste lezer. Professionals werkzaam in de zorg die hun eigen rapportage-vaardigheden willen vergroten en/of verbeteren of ertegenop zien om te schrijven. 10
Omgaan met ouders en kinderen in hoogconflict na (echt)scheiding Het begeleiden van gescheiden ouders die blijven strijden is een klus. Ouders die elkaar niet vertrouwen, ouders die ruzie maken waar je bij staat, ouders die elkaar beschuldigen van slecht ouderschap, het heeft impact op jou als hulpverlener. Je raakt gemakkelijk gevangen in deze problematiek. Voor je het weet word je meegezogen in de strijd en voel je irritatie, onmacht en druk om te kiezen.
Vanuit de visie dat elk kind zich in vrijheid kan verbinden met beide ouders biedt Combinatie jeugdzorg een respectvolle en koersgerichte ondersteuning bij ouderschapsreorganisatie waarin het kind een stem heeft. Onderdeel daarvan is deze 2-daagse training voor professionals in de jeugdhulp.
Hulpverleners die te maken hebben met ouders in conflict na echtscheiding en die ervaren hebben meegesleurd te worden in de strijd. 13
AIT Opleidingen Video-hometraining en Video-Interactiebegeleiding De methodes Video-hometraining (VHT) en Video-Interactiebegeleiding (VIB) bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed afgestemd contact is de basis voor ontwikkeling! Micro-analyse van video-opnames van communicatie, zowel thuis als in een professionele werksetting, maakt de elementen en patronen in de communicatie zichtbaar. Deze verduidelijkt tevens behoeftes, intenties en mogelijkheden en geeft handvatten in de begeleiding. Professionals die werkzaam zijn binnen jeugdhulpverlening AMW, (jeugd)gezondheidszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, thuiszorg, onderwijs, logopedie, kinderopvang, adoptiezorg, wijkteams en ouderenzorg.
 

Video Interactiebegeleiding en hechting

Veilige hechting is even noodzakelijk als eten en drinken. Door onthouding van deze hechting ontstaat frustratie. Deze frustratie blijft het gedrag van kinderen sturen en stelt hun opvoeders voor veel vragen. Deze praktijkgerichte, interactieve training geeft je handvatten om gedrag veroorzaakt door hechtingsproblematiek te herkennen en samen met ouders aan te pakken. Video-hometrainers die regelmatig te maken hebben met kinderen met problematische gehechtheid. Trainers die willen leren om met meer kennis over hechtingsprocessen beelden te analyseren.  48,6  
WerkOntwikkelingsKring (WOK) VHT/VIB Een nascholingsbijeenkomst m.b.t. de methodieken video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Er vindt inhoudelijke uitwisseling plaats aan de hand van beeldinbreng van de deelnemers. Het onderhouden van vakmanschap volgens de uitgangspunten van de methodiek staat centraal. Daarnaast is er ruimte voor organisatorische afstemming, bijhouden van ontwikkelingen en uitwisseling over implementatiekwesties en doorverwijzing. AIT gecertificeerde VHT-ers, VIB-ers en opleiders VHT/VIB WOK – rooster

Inschrijfformulier/voorwaarden

Meer informatie over Steunpunt AIT Zuid

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Deze training zorgt ervoor dat je het gedrag van kinderen leert bekijken door de ‘bril’ van hun traumatische ervaringen. In de training staan we stil bij hoe positieve ervaringen, vooral vanuit interactie tussen opvoeder en kind, ervoor zorgen dat een kind zich veiliger en veerkrachtiger gaat voelen. Negatieve ervaringen in het verleden hebben verbindingen in de hersenen van een kind gemaakt, waardoor het kind vaak negatieve overtuigingen en verwachtingen heeft over zichzelf, de ander en de wereld. Deze onderliggende overtuigingen en verwachtingen willen we helder krijgen om te kijken wat de invloed is op het denken, voelen en doen van het kind. Zo krijgen professionals inzicht in manieren om deze kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling. Professionals (ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers) die werken met kinderen en jongeren waarbij sprake is (geweest) van een traumatische voor-geschiedenis. Denk hierbij aan huiselijk geweld, verwaarlozing, vecht-scheiding, uithuis-plaatsingen, mishandeling of misbruik. 18  

Sociale Netwerk Strategieën Steeds vaker wordt in hulpverlening de nadruk gelegd op het eigen sociale netwerk van de cliënt, zoals vrienden en familie. Het werken vanuit sociale etwerkstrategieën (SNS) is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Zijn rol is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruikmaakt van de krachten in zijn eigenomgeving. De cliënt houdt de regie over zijn eigen leven. Deze training geeft praktische handvatten om met het gezin het bredere netwerk te inventariseren, te behouden, actief mee telaten denken met het gezin en eventueel uit te breiden. De training Sociale netwerkstrategieën is bedoeld voor professionals die gezinnen begeleiden met complexe opvoedproblematiek  27  

Grip op gesprekken – Effectief communiceren met ouders Werk je in het onderwijs of in de zorg en zie jij ook weleens op tegen een gesprek met ouders waarvan je verwacht dat de emoties hoog zullen oplopen? Weet je soms niet hoe je het gesprek moet aangaan met ouders waarbij van alles speelt in de thuissituatie? Of loop je af en toe vast in het contact met ouders? Kun je hulp gebruiken bij het in goede banen leiden van gesprekken met ouders? Dan is de training ‘Grip op gesprekken’ iets voor jou! Leerkrachten en andere professionals die werken met ouders en in de communicatie met hen soms strubbelingen ervaren of zelfs vastlopen in het contact met ouders n.v.t.
Cliëntenparticipatie Mijn leven is jouw werk Mijn leven is jouw werk’ vraagt aan jou als professional om stil te staan bij en te reflecteren op je houding, gedrag, mogelijkheden en kwetsbaarheden in jouw samenwerking met je cliënten. De training is niet alleen gemaakt maar wordt ook gegeven door cliënten, onder leiding van een ervaringsdeskundige trainer. De training gaat uit van de eigen kracht en zelfregie van jeugdigen en gezinnen, waarbij het werken vanuit het cliëntenperspectief voorop staat. Wat betekent werken vanuit het cliëntenperspectief voor jou? Hoe gaat jij om met moeilijke beslissingen? Het hebben van echte aandacht en respectvolle omgang? Stilstaan bij deze thema’s en hierover in gesprek gaan met cliënten tijdens de training, helpt jou in je samenwerking met jeugdigen en de gezinnen, omdat jij je (nog) meer bewust is/wordt van je eigen handelen, je eigen houding en wat cliënten daarin belangrijk vinden. Voor jeugd- en gezinsprofessionals die gezinnen begeleiden met complexe opvoed- en
opgroeiproblematiek maar ook voor de ondersteunende functionarissen in jeugdhulp-organisaties.
4,5
Beroepsstandaarden voor niet geregistreerde professionals
Als niet geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional heb jij te maken met de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp. Maar hoe zit dat nu precies? wat is een beroepscode? En op welke manier pas ik de richtlijnen toe? Volgens het kwaliteitskader kan het werk ook toebedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp. Dat en meer komt aan bod in deze training. voor professionals die niet geregistreerd zijn in het kwaliteitskader Jeugd en zich willen verdiepen en verder bekwamen in het werken met de beroepscode en de richtlijnen Jeugdhulp. n.v.t.
Training Oplossings-gericht werken met Kids’ Skills Kids’ Skills’ is een training vol afwisseling, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar hoe jij als hulpverlener de motivatie, het zelfver-trouwen en de zelfregie van een kind kan vergroten, om de vaardigheden van een kind te versterken. Professionals die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd 13.50

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing, een in-company versie en een versie voor open inschrijvingen.

Naam training/cursus
Waar gaat het over? Voor wie? Leeftijdscategorie Downloaden
Cursus Leven in een nieuw samengesteld gezin Deze training biedt opvoeders in een nieuw samengesteld gezin kennis en inzicht, maar ook hulp en steun om het gezinsleven in goede banen te leiden. Aan bod komen thema’s als loyaliteit, valkuilen, communicatie, de relatie tot familie en vrienden en de impact van het gezinsleven op de relatie met uw partner. Voor (stief)ouders met minimaal één (stief)kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die willen bouwen aan een gezonde gezinssituatie. De training is bedoeld voor (stief)ouders met minimaal één (stief)kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die willen bouwen aan een gezonde gezinssituatie.
Een broer of zus met autisme (Brussencursus) Leven met een kind met een autismespectrum stoornis (ASS) vraagt veel van alle gezinsleden. Voor ouders is het een hele opgave om een kind met ASS op te voeden. Maar ook broers en zussen, ook wel ‘brussen’ genoemd, hebben het vaak niet gemakkelijk. In de cursus ‘Een broer of zus met autisme’ komen ‘brussen’ uit verschillende gezinnen bij elkaar. Deelnemers krijgen informatie over wat autisme is en wat dat betekent voor het gezin en hun eigen gevoelens. Kinderen met een normaal begaafde broer of zus met ASS. Kinderen van 9 tot 18 jaar
REMweg Impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen doen vaak eerst en gaan dan pas nadenken. De ‘rem’ lijkt ‘weg’. In de REMweg-training leert u hoe uw kind kunt helpen zijn of haar impulsen meer onder controle te krijgen. Ouders, verzorgers en pleegouders van kinderen met een sterk vermoeden van ADHD of ADD. De school en het kind worden betrokken bij het programma. Kinderen van 7-12 jaar

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Naam
training/cursus
Waar gaat het over? Voor wie? Leeftijdscategorie Downloaden
Sociale vaardigheden (SOVA) In deze training leer je hoe je beter om kunt gaan met anderen. Je leert opkomen voor jezelf, zonder dat dat ten koste gaat van de ander. De training gaat vooral over communicatie. Hoe zeg je dingen, zodat de ander je echt begrijpt? Je leert onderhandelen en omgaan met kritiek. Ook leer je omgaan met autoriteiten, zoals een leraar, ouders of een baas. De training is bedoeld voor jongeren die willen leren hoe ze beter met anderen om kunnen gaan. Jongeren van 12 tot 18 jaar
Omgaan met agressie In deze training leer je hoe je rustig kunt blijven in situaties die je boos maken. Je boosheid beheersen kun je leren. In deze training leer je agressieve gevoelens tijdig te herkennen. Ook leer je je gedachten onder controle te krijgen, rustiger te oordelen over vervelende situaties en na te denken over hoe je slimmer kunt reageren. Je leert opkomen voor jezelf en te onderhandelen. De training is bedoeld voor jongeren die minstens een paar keer per week agressief, gestrest of gefrustreerd zijn, regelmatig hun woede richten op zichzelf, op anderen of op voorwerpen in de omgeving en soms blind van woede worden, waarbij ze niet meer weten wat ze doen. Jongeren van 12 tot 18 jaar
Weerbaarheidstraining In deze training leer je hoe je beter voor jezelf op kunt komen. Met respect voor de ander. De training gaat over communicatie en contact maken, maar ook over jezelf beter leren kennen. Je leert nadenken over wat jouw grenzen zijn, wat jij belangrijk vindt. Je denkt na over wat jij kunt en hoe je daar meer in kunt geloven. De training is bedoeld voor jongeren die graag willen leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Jongeren van 12 tot 18 jaar
 

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing.