CEDEO-BedrijfsMaatwerk-logoOns trainingsaanbod voor professionals is Cedeo-gecertificeerd en onze trainingen voor professionals zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Naam training/cursus Waar gaat het over? Voor wie? Leeftijdscategorie Downloaden
Sociale vaardigheden (SOVA) In deze training leer je hoe je beter om kunt gaan met anderen. Je leert opkomen voor jezelf, zonder dat dat ten koste gaat van de ander. De training gaat vooral over communicatie. Hoe zeg je dingen, zodat de ander je echt begrijpt? Je leert onderhandelen en omgaan met kritiek. Ook leer je omgaan met autoriteiten, zoals een leraar, ouders of een baas. De training is bedoeld voor jongeren die willen leren hoe ze beter met anderen om kunnen gaan. Jongeren van 12 tot 18 jaar
Omgaan met agressie In deze training leer je hoe je rustig kunt blijven in situaties die je boos maken. Je boosheid beheersen kun je leren. In deze training leer je agressieve gevoelens tijdig te herkennen. Ook leer je je gedachten onder controle te krijgen, rustiger te oordelen over vervelende situaties en na te denken over hoe je slimmer kunt reageren. Je leert opkomen voor jezelf en te onderhandelen. De training is bedoeld voor jongeren die minstens een paar keer per week agressief, gestrest of gefrustreerd zijn, regelmatig hun woede richten op zichzelf, op anderen of op voorwerpen in de omgeving en soms blind van woede worden, waarbij ze niet meer weten wat ze doen. Jongeren van 12 tot 18 jaar
Weerbaarheidstraining In deze training leer je hoe je beter voor jezelf op kunt komen. Met respect voor de ander. De training gaat over communicatie en contact maken, maar ook over jezelf beter leren kennen. Je leert nadenken over wat jouw grenzen zijn, wat jij belangrijk vindt. Je denkt na over wat jij kunt en hoe je daar meer in kunt geloven. De training is bedoeld voor jongeren die graag willen leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Jongeren van 12 tot 18 jaar
 

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Naam training/cursus
Waar gaat het over? Voor wie? Leeftijdscategorie Downloaden
Cursus Leven in een nieuw samengesteld gezin Deze training biedt opvoeders in een nieuw samengesteld gezin kennis en inzicht, maar ook hulp en steun om het gezinsleven in goede banen te leiden. Aan bod komen thema’s als loyaliteit, valkuilen, communicatie, de relatie tot familie en vrienden en de impact van het gezinsleven op de relatie met uw partner. Voor (stief)ouders met minimaal één (stief)kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die willen bouwen aan een gezonde gezinssituatie. De training is bedoeld voor (stief)ouders met minimaal één (stief)kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die willen bouwen aan een gezonde gezinssituatie.
Een broer of zus met autisme (Brussencursus) Leven met een kind met een autismespectrum stoornis (ASS) vraagt veel van alle gezinsleden. Voor ouders is het een hele opgave om een kind met ASS op te voeden. Maar ook broers en zussen, ook wel ‘brussen’ genoemd, hebben het vaak niet gemakkelijk. In de cursus ‘Een broer of zus met autisme’ komen ‘brussen’ uit verschillende gezinnen bij elkaar. Deelnemers krijgen informatie over wat autisme is en wat dat betekent voor het gezin en hun eigen gevoelens. Kinderen met een normaal begaafde broer of zus met ASS. Kinderen van 9 tot 18 jaar
REMweg Impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen doen vaak eerst en gaan dan pas nadenken. De ‘rem’ lijkt ‘weg’. In de REMweg-training leert u hoe uw kind kunt helpen zijn of haar impulsen meer onder controle te krijgen. Ouders, verzorgers en pleegouders van kinderen met een sterk vermoeden van ADHD of ADD. De school en het kind worden betrokken bij het programma. Kinderen van 7-12 jaar

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing.

       CRKBO_Instelling Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling
Naam training/cursus Waar gaat het over? Voor wie? Accreditatiepunten  Downloaden
2-daagse training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht voor de Jeugdhulpprofessional Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht. Alle professionals die te maken hebben met de ‘Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker’. 23 Klik hier voor informatie en aanmelden voor een individuele training?

Meer informatie over een in-company training? klik op

 

Training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht voor gedragswetenschappers Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht. SKJ of BIG geregistreerde gedragswetenschappers die jeugd- en gezinsprofessionals ondersteunen in de uitvoering van hun vak en zich verder willen verdiepen en
bekwamen in de toepassing van de Beroepscode en de richtlijnen.
5,5
Training Moreel beraad In de jeugdzorg is er naast andere (zorg)sectoren een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze eendaagse training voorziet in deze behoefte door jeugdzorgprofessionals te leren methodisch te reflecteren op morele vraagstukken en dilemma’s. Alle geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals die te maken hebben met de beroepscode. Voorwaarde is dat zij een geaccrediteerde training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’ hebben gevolgd of een vergelijkbare training. 9 (geregistreerde jeugd- en gezins-professionals)

5 (gedrags-wetenschappers)

Training Gespreksleider moreel beraad Een moreel beraad kan helpen om ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen bij morele dilemma’s. Dat vraagt om goede gespreksleider die in staat is om goede vragen te stellen, ruimte én structuur te bieden, hoofdlijnen vast te houden en te stimuleren. In deze training ligt de focus bij casuïstiek, theorie, oefeningen en reflecties op het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om een moreel beraad te leiden. Iedereen die een moreel beraad wil gaan leiden en de training Moreel beraad heeft gevolgd. Deelnemers kunnen zijn: SKJ geregistreerde jeugd- en gezins-professionals, managers, beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, en anderen met belangstelling om systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden. 16 (geregistreerde jeugd- en gezins-professionals)

11 (gedrags-wetenschappers)

Inhuren gespreksleider Moreel beraad De (jeugd)zorg is bij uitstek een moreel geladen praktijk. Er moeten bijna dagelijks belangrijke keuzesgemaakt worden over de behandeling en/of begeleiding die een kind of jongere nodig heeft. Keuzes die niet zelden invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind. Deze keuzes brengen vaak veel emoties met zich mee en kunnen voor spanning zorgen, wat de uitvoering van het werk kan belemmeren bij jezelf, je collega’s en andere disciplines. Sommige dilemma’s ‘schuren’enorm en worden daarom bij voorkeur breed, bijvoorbeeld in een team, vaak ook multidisciplinairbesproken. Een instrument bij dit soort besprekingen is een moreel beraad: een gestructureerdonderzoek in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Iedereen die een morele vraag, kwestie of dilemma ervaart en dit met betrokkenen en/of collega’s wil onderzoeken, kan een gespreksleider moreel beraad inhuren.
Omgaan met ouders en kinderen in conflict na (echt)scheiding Het begeleiden van gescheiden ouders die blijven strijden is een klus. Ouders die elkaar niet vertrouwen, ouders die ruzie maken waar je bij staat, ouders die elkaar beschuldigen van slecht ouderschap, het heeft impact op jou als hulpverlener. Je raakt gemakkelijk gevangen in deze problematiek. Voor je het weet word je meegezogen in de strijd en voel je irritatie, onmacht en druk om te kiezen.
Vanuit de visie dat elk kind zich in vrijheid kan verbinden met beide ouders biedt Combinatie jeugdzorg een respectvolle en koersgerichte ondersteuning bij ouderschapsreorganisatie waarin het kind een stem heeft. Onderdeel daarvan is deze 2-daagse training voor professionals in de jeugdhulp.
Hulpverleners die te maken hebben met ouders in conflict na echtscheiding en die ervaren hebben meegesleurd te worden in de strijd. 16
AIT Opleidingen Video-hometraining en Video-Interactiebegeleiding De methodes Video-hometraining (VHT) en Video-Interactiebegeleiding (VIB) bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed afgestemd contact is de basis voor ontwikkeling! Micro-analyse van video-opnames van communicatie, zowel thuis als in een professionele werksetting, maakt de elementen en patronen in de communicatie zichtbaar. Deze verduidelijkt tevens behoeftes, intenties en mogelijkheden en geeft handvatten in de begeleiding. Professionals die werkzaam zijn binnen jeugdhulpverlening AMW, (jeugd)gezondheidszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, thuiszorg, onderwijs, logopedie, kinderopvang, adoptiezorg, wijkteams en ouderenzorg.
 

Video Interactiebegeleiding en hechting

Veilige hechting is even noodzakelijk als eten en drinken. Door onthouding van deze hechting ontstaat frustratie. Deze frustratie blijft het gedrag van kinderen sturen en stelt hun opvoeders voor veel vragen. Deze praktijkgerichte, interactieve training geeft je handvatten om gedrag veroorzaakt door hechtingsproblematiek te herkennen en samen met ouders aan te pakken. Video-hometrainers die regelmatig te maken hebben met kinderen met problematische gehechtheid. Trainers die willen leren om met meer kennis over hechtingsprocessen beelden te analyseren.  48,6  
WerkOntwikkelingsKring (WOK) VHT/VIB Een nascholingsbijeenkomst m.b.t. de methodieken video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Er vindt inhoudelijke uitwisseling plaats aan de hand van beeldinbreng van de deelnemers. Het onderhouden van vakmanschap volgens de uitgangspunten van de methodiek staat centraal. Daarnaast is er ruimte voor organisatorische afstemming, bijhouden van ontwikkelingen en uitwisseling over implementatiekwesties en doorverwijzing. AIT gecertificeerde VHT-ers, VIB-ers en opleiders VHT/VIB WOK – rooster

Inschrijfformulier/voorwaarden

Meer informatie over Steunpunt AIT Zuid

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Kinderen die hebben geleefd onder traumatische omstandigheden lopen schade op in hun ontwikkeling. Om deze kinderen te helpen moet je als professionele opvoeder begrijpen wat de impact van trauma is op de ontwikkeling en het gedrag van deze kinderen. Deze training zorgt ervoor dat je door een ‘traumabril’ naar het gedrag van kinderen kijkt. Je krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen, hoe je het gevoel van veiligheid van getraumatiseerde kinderen kan vergroten, hoe je kunt helpen bij het ontwikkelen van gezonde verbindingen en hoe je de krachten van getraumatiseerde kinderen kan herkennen en ontwikkelen. Professionals die werken met kinderen en jongeren waarbij sprake is (geweest) van een traumatische voorgeschiedenis. 41,1  

Sociale Netwerk Strategieën Steeds vaker wordt in hulpverlening de nadruk gelegd op het eigen sociale netwerk van de cliënt, zoals vrienden en familie. Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën (SNS) is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Zijn rol is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving. De cliënt houdt de regie over zijn eigen leven. Deze training geeft praktische handvatten om met het gezin het bredere netwerk te inventariseren, te behouden, actief mee te laten denken met het gezin en eventueel uit te breiden. Jeugdzorgprofessionals die gezinnen begeleiden met complexe opvoedproblematieken  38,4  

 
 

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing, een in-company versie en een versie voor open inschrijvingen.