Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, zoeken we eerst naar een pleeggezin binnen het eigen netwerk (familie, bekenden). Dit noemen we netwerkpleegzorg. Lukt dit niet, dan gaan we op zoek naar een geschikt pleeggezin binnen Combinatie Jeugdzorg. Wij hebben deze gezinnen gescreend en voorbereid op het pleegouderschap.

We onderscheiden dus twee soorten pleegzorg

  • Netwerkpleegzorg: zorgen voor het kind van familie of een bekende.
  • Bestandspleegzorg: een onbekend kind wordt bij pleegouders geplaatst na een zorgvuldige screening en voorbereiding.

In beide situaties zorgt Combinatie Jeugdzorg voor begeleiding en een vergoeding voor opvoeding en verzorging.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg is daarnaast onder te verdelen in verschillende vormen. Ieder kind heeft eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft eigen wensen en mogelijkheden. Combinatie Jeugdzorg biedt de volgende vormen van pleegzorg.

  • Crisispleegzorg: dit zetten we in als de situatie waarin het kind verblijft, zo onveilig is dat een tijdelijke uithuisplaatsing onvermijdelijk is. Uitgangspunt is het herstel van veiligheid van het kind. Deze opvang varieert van vier weken tot maximaal zes maanden.
  • Kortdurende pleegzorg: een tijdelijke vervangende en veilige opvoedingssituatie. Pleegouders bieden een tijdelijk thuis aan het kind, met als uitgangspunt dat het kind teruggaat naar de ouders. De opvang duurt enkele maanden tot een jaar.
  • Langdurige pleegzorg: opvang voor een kind dat langere tijd niet meer thuis kan wonen. De plaatsing kan enkele jaren duren; maximaal tot hij of zij meerderjarig is.
  • Weekend-/vakantiepleegzorg: een kind brengt één of meerdere weekenden per maand en/of vakanties door in een pleeggezin.
  • Specialistische pleegzorg: een intensievere variant van pleegzorg die we tijdelijk in kunnen zetten voor kinderen met een speciale zorgbehoefte die al in een pleeggezin wonen. Het zijn kinderen die behandeling oftewel een ‘speciale opvoeding’ nodig hebben. Naast extra begeleiding voor pleegouders, pleegkind en direct betrokkenen (zoals ouders en school van het pleegkind), zijn ook diagnostiek en therapie voor het pleegkind beschikbaar.