Het bijhouden van je vakmanschap en telkens weer inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van de (jeugd)hulpverlening op niveau te houden. Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van jou als professional in de organisatie en over jouw professionele verantwoordelijkheid.

Regelmatig sta jij voor morele vragen waar niet direct een antwoord op te formuleren is. Voorbeelden als wel of niet uithuisplaatsen, kindermishandeling en onveiligheid in de gezinnen, plaatsen je weleens voor dilemma. Maar hoe kom je nu tot een verantwoorde beslissing? Van jou als professional wordt verlangd dat je ethisch kan reflecteren op je handelen. Ook met reflecteren verbeter je je professionele handelen, zodat je nog betere hulp kunt bieden. Het leiden van een moreel beraad, alsook begeleiden van intervisie zijn dan uitstekende methoden die daarbij ingezet kunnen worden. Allemaal zaken waarbij het expertisecentrum je kan ondersteunen.

Moreel beraad

In de jeugdzorg is er naast andere (zorg)sectoren een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Wij willen in die behoefte voorzien door jeugdzorgprofessionals te leren methodisch te reflecteren op morele vraagstukken en dilemma’s. Het moreel beraad is een gestructureerde gespreks-methode voor diverse vormen van systematische, ethische reflectie op concrete ervaringen. Het uitgangspunt is dat ethiek niet alleen abstract is, maar ook alledaags en praktisch. Ethiek is een onderdeel van het alledaagse werk en presenteert zich in het handelen. Moreel beraad is erop gericht de morele vraagstukken en dilemma’s onder ogen te zien, te bespreken en dialogisch te verkennen. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing; het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpunten en versterkt de samenwerking.