Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen

Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van pleeggezinnen en pleegkinderen. Een van onze doelen is om pleegzorg binnen Combinatie Jeugdzorg (waar nodig) in algemene zin te verbeteren. Voor individuele klachten en signalen kun je terecht bij je hulpverlener of bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

De POR is er voor en door pleegouders. Onze vergaderingen zijn openbaar en je bent meer dan welkom om deze bij te wonen.

Wil je meer weten over wat wij doen? Lees ons jaarverslag, bekijk de actuele thema’s, neem contact op en/of sluit een keer aan bij een vergadering!

Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 27 januari 2020
 • Dat onze vergaderingen tegenwoordig afwisselend op maandag- en dinsdagavond plaatsvinden. Van half 8 tot half 10 op de Nuenenseweg.
 • Dat de volgende vergadering plaatsvindt op dinsdag 25 februari en dat pleegouders van Combinatie Jeugdzorg van harte welkom zijn.
 • Dat we twee nieuwe POR-leden rijker zijn: Corné en Margot Gabriëls uit Veldhoven, van harte welkom!
 • Dat er een landelijk actieonderzoek gaande is om breakdowns bij pleegouders te voorkomen en dat in dat kader twee pedagogisch medewerkers en drie senior pleegouders zijn aangesteld.
 • Dat relatiebeheer met pleegouders voor en na een plaatsing van belang is en dat we naar mogelijkheden zoeken om daar binnen de organisatie middelen voor te vinden.
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 17 december 2019
 • Dat we op 26 november met een pleegouders en pleegzorgmedewerkers van Combinatie Jeugdzorg over de toekomst van de POR hebben gesproken.
 • Dar is afgesproken dat binnenkort vacatures komen voor pleegouders die lid willen worden van de POR
 • Gedacht wordt ook pleegouders te vragen om mee te praten over specifieke aspecten van beleid binnen de pleegzorg. Deze mensen kunnen dan bijvoorbeeld meedraaien in werkgroepen als die voor Eén loket of Partners in Zorg.
 • Dat een pleegouder die aan werkgroepen deelneemt met ons kan overleggen zonder dat hij/zij bij alle POR-vergaderingen aanwezig hoeft te zijn.
 • O dat er meer Open POR-avonden gepland worden met elke keer een aansprekend thema en aansluitend een overleg, waarin deelnemers kunnen meedenken over hoe het thema handen en voeten zou moeten krijgen binnen de dagelijkse praktijk van de pleegzorg.
 • Dat we het contact met de pleegzorgwerkers willen aanhalen. In dit kader zijn we onlangs aangeschoven bij het groot overleg voor de pleegzorg en hebben daar gepraat over wat pleegouders en pleegzorgwerkers als partners in zorg van elkaar verwachten.
 • Dat Combinatie Jeugdzorg voor de periode 2020-2025 het ambitieuze plan heeft om zoveel mogelijk kinderen – ook met complexe problemen – in de thuissituatie te helpen.
 • Dat op de gesloten facebookgroep van Pleegoudersforum Nederland pleegouders uit heel Nederland met elkaar in gesprek gaan en elkaar tot steun zijn. Een soort voortdurend pleegoudercafé met de voor- en nadelen van een virtuele groep mensen.
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 24 september 2019
 • Dat we in de pleegouderraad steeds meer op ons bordje krijgen – een goed ding – maar dat we steeds minder mensen hebben om het aan te pakken.
 • Dat we op dinsdag 26 november een open vergadering hebben waarin het gaat over de manier waarop we meer pleegouders kunnen betrekken bij de besluitvorming binnen de Combinatie Jeugdzorg. En jullie allemaal welkom zijn van 19.30 tot 21.30 op de Nuenenseweg.
 • Dat het idee van Partners in Zorg alleen maar kan werken als pleegouders als volwaardige partners mee kunnen beslissen over de toekomst van hun pleegkinderen.
 • Dat dit vooral iets is tussen begeleider, voogd, ouder en pleegouder, maar dat de organisatie als geheel hier wel invloed op heeft.
 • Dat we via een inspraakorgaan als de POR voor elk individueel pleegkind iets kunnen betekenen.
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 27 augustus 2019
 • Dat er, ondanks het stijgende aantal jeugdigen die zorg behoeven, op het moment geen lange wachtlijst is voor pleegzorg.
 • Dat er het afgelopen jaar door pleegouders minder beroep werd gedaan op het Fonds Bijzondere Voorzieningen.
 • Dat je, als je door Combinatie Jeugdzorg gevraagd wordt om mee te werken aan een werkgroep of een andere activiteit, aanspraak kunt maken op een onkostenvergoeding.
 • Dat er binnen pleegzorg een actiegroep start die gaat uitzoeken hoe pleegouders het beste ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundigen (seniorpleegouderschap). Als je interesse hebt om hierover mee te denken, neem dan contact met ons op.
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 25 juni 2019
 • We ons in het komend jaar hard gaan maken voor de volgende speerpunten – onder andere in de strategiegroep die het beleid binnen Combinatie Jeugdzorg in 2020-2025 gaat bepalen.
 • Dat daarbij altijd de veiligheid van het pleegkind en het voorkomen van breakdown voorop staan.
 • Dat financiering van bijzondere kosten op een rechtvaardige manier geregeld wordt, onafhankelijk van woonplaats, doorzettingsvermogen en connecties van (pleeg)ouders.
 • Dat pleegouders beter gesteund worden in het begeleiding van hun kinderen, door middel van: betere informatie over hun (rechts)positie, gerichte trainingen en deskundigheidsbevordering, pleegzorgbegeleiders die weet hebben van relevante wet en regelgeving, professionals die flexibel zijn in het maken van afspraken, ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid bij pleegouders en pleegjongeren.
 • Het bevorderen van onderling vertrouwen in een netwerk van open communicatie tussen (pleeg)kinderen, begeleiders en (pleeg)ouders. Door het tijdig signaleren van problemen kan escalatie met in het uiterste geval fysiek of psychisch geweld voorkomen worden.
 • Dat er beter wordt nagedacht over de plaatsing van kinderen met zware hechtingsproblematiek en trauma in pleeggezinnen.
 • Dat we iedereen een fijne en ontspannen vakantie toewensen.
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 28 mei 2019
 • Er een strategiewerkgroep komt die de beleidskoers voor 2020-2025 binnen Combinatie Jeugdzorg gaat vaststellen. Een pleegouder heeft toegezegd zitting in deze werkgroep te zullen nemen.
 • Anja afscheid neemt als lid van de POR en dat we daarmee onze zeer gewaardeerde en enige netwerkpleegouder kwijt raken.
 • Er tegenwoordig meer netwerkpleegouders dan bestandspleegouders gematcht worden.
 • We alle pleegouders – en vooral de netwerkpleegouders – willen vragen of ze alsjeblieft op een of andere manier met ons mee willen denken.
 • meedenken op vele manieren kan, met of zonder lidmaatschap.
 • Er binnenkort vacatures komen met taken die we graag zouden willen uitvoeren, maar waar we de menskracht niet voor hebben.
 • Je met vragen altijd contact met ons kan opnemen por@combinatiejeugdzorg.nl
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 23 april 2019
 • De afgelopen thema-avond heel inspirerend was, niet alleen door het boeiende verhaal van spreker Anne Steenbakkers over ‘Erover praten of niet?!’, maar ook door de persoonlijke inbreng van pleegouders en pleegkinderen in de zaal.
 • Combinatie Jeugdzorg in het komende jaar gaat onderzoeken hoe de ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van cliënten (ouders) en pleegouders structureel benut kunnen worden om de kwaliteit van zorg te waarborgen of zelfs te verbeteren.
 • We ons zorgen maken over de hoeveelheid pleegouders die – om verschillende redenen – afhaken. We zien dat men in verschillende werkgroepen binnen Combinatie Jeugdzorg op zoek gaat naar de signalen die duiden op een dreigende breakdown en naar manieren waarop we pleegouders in crisissituaties extra steun kunnen bieden.
 • Jullie met relevante ervaring, vragen, opmerkingen of suggesties contact kunnen opnemen met de POR, por@combinatiejeugdzorg.nl
 • We van plan zijn om ons – als Partners in Zorg – steeds meer te profileren binnen Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast willen we meer communiceren met raadsleden en wethouders die met pleegzorg te maken hebben. Daar zijn pleegouders voor nodig die mee willen denken en doen. Jij misschien?
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 12 maart 2019
 • Er naar aanleiding van een vraag van de POR een extra pedagogisch hulpverlener komt speciaal ter ondersteuning van de pleegouders.
 • 92% van de pleegouders die op de laatste poll reageerden het idee van senior-pleegouders – met wie ze kunnen sparren als het even te veel wordt – verwelkomen en dat jullie constructieve opmerkingen meegenomen worden naar de werkgroep Partners in Zorg.
 • Gedragswetenschappers bij een psychologisch onderzoek vooraf duidelijk aan pleegkind en pleegouders zullen uitleggen hoe en door wie het onderzoek zal worden uitgevoerd en dat pleegouders in de gelegenheid worden gesteld om de door hen ingevulde onderzoekslijsten met de onderzoeker te bespreken.
 • Jullie met vragen, opmerkingen of suggesties contact kunnen opnemen met de POR, por@combinatiejeugdzorg.nl
 • Dat Combinatie Jeugdzorg zich samen met een aantal kernpartners wil aansluiten bij Garage 2020, die een alternatief wil bieden voor jeugdhulp aan jongeren. We willen uitzoeken hoe we hier als pleegouders iets aan kunnen hebben.