Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen

Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van pleeggezinnen en pleegkinderen. Een van onze doelen is om pleegzorg binnen Combinatie Jeugdzorg (waar nodig) in algemene zin te verbeteren. Voor individuele klachten en signalen kun je terecht bij je hulpverlener of bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

De POR is er voor en door pleegouders. Onze vergaderingen zijn openbaar en je bent meer dan welkom om deze bij te wonen.

Wil je meer weten over wat wij doen? Lees ons jaarverslag of het POR-nieuws, bekijk de actuele thema’s, neem contact op en/of sluit een keer aan bij een vergadering!

Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 23 april 2019
  • De afgelopen thema-avond heel inspirerend was, niet alleen door het boeiende verhaal van spreker Anne Steenbakkers over ‘Erover praten of niet?!’, maar ook door de persoonlijke inbreng van pleegouders en pleegkinderen in de zaal.
  • Combinatie Jeugdzorg in het komende jaar gaat onderzoeken hoe de ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van cliënten (ouders) en pleegouders structureel benut kunnen worden om de kwaliteit van zorg te waarborgen of zelfs te verbeteren.
  • We ons zorgen maken over de hoeveelheid pleegouders die – om verschillende redenen – afhaken. We zien dat men in verschillende werkgroepen binnen Combinatie Jeugdzorg op zoek gaat naar de signalen die duiden op een dreigende breakdown en naar manieren waarop we pleegouders in crisissituaties extra steun kunnen bieden.
  • Jullie met relevante ervaring, vragen, opmerkingen of suggesties contact kunnen opnemen met de POR, por@combinatiejeugdzorg.nl
  • We van plan zijn om ons – als Partners in Zorg – steeds meer te profileren binnen Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast willen we meer communiceren met raadsleden en wethouders die met pleegzorg te maken hebben. Daar zijn pleegouders voor nodig die mee willen denken en doen. Jij misschien?
Wist je dat? N.a.v. de POR vergadering van 12 maart 2019
  • Er naar aanleiding van een vraag van de POR een extra pedagogisch hulpverlener komt speciaal ter ondersteuning van de pleegouders.
  • 92% van de pleegouders die op de laatste poll reageerden het idee van senior-pleegouders – met wie ze kunnen sparren als het even te veel wordt – verwelkomen en dat jullie constructieve opmerkingen meegenomen worden naar de werkgroep Partners in Zorg.
  • Gedragswetenschappers bij een psychologisch onderzoek vooraf duidelijk aan pleegkind en pleegouders zullen uitleggen hoe en door wie het onderzoek zal worden uitgevoerd en dat pleegouders in de gelegenheid worden gesteld om de door hen ingevulde onderzoekslijsten met de onderzoeker te bespreken.
  • Jullie met vragen, opmerkingen of suggesties contact kunnen opnemen met de POR, por@combinatiejeugdzorg.nl
  • Dat Combinatie Jeugdzorg zich samen met een aantal kernpartners wil aansluiten bij Garage 2020, die een alternatief wil bieden voor jeugdhulp aan jongeren. We willen uitzoeken hoe we hier als pleegouders iets aan kunnen hebben.