Pleegzorg is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. We spreken over pleegzorg wanneer een kind (tijdelijk) in een ander gezin woont: een pleeggezin. Ouders kunnen gebruikmaken van pleegzorg wanneer het ze (tijdelijk) niet lukt om hun kind op een prettige en veilige manier op te voeden. Dit kan komen doordat de problemen thuis zo groot zijn dat er op korte termijn geen zicht is op een oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake is van financiële problemen, verslaving, ziekte of overlijden van een van de ouders. Soms is het moeilijke gedrag van een kind er de oorzaak van dat ouders de opvoeding tijdelijk niet meer zelf aankunnen.

Netwerk- of bestandspleeggezin

Eerst kijken we samen met ouders en verwijzer of er familie of kennissen zijn waar het kind goed terecht kan. We spreken dan over een ‘netwerkpleeggezin’. Als dat niet lukt, zoeken we in het pleeggezinnenbestand van Combinatie Jeugdzorg. We kijken dan samen met de ouders en het kind welk pleeggezin het beste bij hen past. De pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het pleegouderschap.

Netwerkscreening in het kader van netwerkpleegzorg

Soms is het nodig dat een kind tijdelijk of voor een langere periode ergens anders gaat wonen. Als familie, vrienden of buren deze plek willen bieden en daarbij begeleiding vanuit een pleegzorgorganisatie willen ontvangen, noemen we dit netwerkpleegzorg. Bij zo’n plaatsing hoort een netwerkscreening waarbij de pleegzorgorganisatie onderzoekt of er een veilige en stabiele opvoedsituatie is voor het kind en of pleegouders voldoen aan een aantal (wettelijke en inhoudelijke) voorwaarden en criteria. Meer informatie hierover vind je in dit infoblad voor verwijzers en netwerkpleegouders.

VESP voorbereidingsprogramma voor bestandspleegzorg

Aspirant pleegouders die de zorg voor een voor hun onbekend kind op zich nemen, nemen deel aan het VESP trainingsprogramma (Voorbereiding en Screening Pleegouders). Dit is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap. Thema’s als hechting, loyaliteit, samenwerking en seksualiteit komen aan bod. Daarnaast vinden er individuele gesprekken met de aspirant pleegouders plaats. Hierin wordt onder andere stilgestaan bij de eigen voorgeschiedenis, visie op opvoeden en de samenwerking met een pleegkind en zijn netwerk.

Begeleiding

Plaatsing in een pleeggezin is ingrijpend voor kind en ouders. Veel kinderen hebben een belaste voorgeschiedenis en soms forse gedrags- en/of hechtingsproblemen. Onze pleegzorgmedewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en pleegouders. Begeleiding richt zich ook op het contact van het kind met de eigen ouders en familie en de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Als het kind na verloop van tijd weer thuis kan wonen, dan kijken wij samen met de verwijzer en de ouders welke ondersteuning er nog nodig is.

Vormen van pleegzorg
  • crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot een jaar)
  • langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • deeltijdpleegzorg
  • tijdelijke inzet van specialistische pleegzorg voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Meer weten? Klik hier.