ANBI st. Toon van Rixtelfonds

Toon van Rixtelfonds is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat schenkingen aan Toon van Rixtelfonds (onder voorwaarden) afgetrokken mogen worden bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook hoeft Toon van Rixtelfonds geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI, in dit geval dus Toon van Rixtelfonds.

Gegevens rechtspersoon

Stichting Toon van Rixtelfonds is statutair gevestigd te Eindhoven en middels notariële akte opgericht op 12 januari 2005. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 17177045.

De stichting heeft als bezoekadres Nuenenseweg 4, 5631 KB te Eindhoven.

Doelstelling

Stichting Toon van Rixtelfonds stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen en de aanwending daarvan ten behoeve van en tot ondersteuning van de uitvoering van de doelstelling van de te Eindhoven gevestigde stichting –Stichting Combinatie jeugdzorg- en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin in verband staan of daartoe bevorderlijk kan zijn. De aanwending wordt beperkt tot die activiteiten van Stichting Combinatie Jeugdzorg waarvoor geen of te weinig geldmiddelen worden verkregen middels de daarvoor geldende (subsidie)regelingen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

De stichting is in het bezit van drie woonhuizen. Deze panden zijn verhuurd aan Stichting Combinatie Jeugdzorg en zijn in gebruik als behandelgroepen. In de behandelgroepen verblijven kinderen die vanwege opvoedings- en gedragsproblemen voor kortere of langere tijd niet (volledig) thuis kunnen wonen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur van Toon van Rixtelfonds is als volgt:
J.J.P.M. Gilissen   – voorzitter
H.L.M. Kemps   – vice-voorzitter
M.J.P.M. Crijns-van Daal   – lid
Drs. E.J. Wiebes   – lid
Dr. M.J.M. Verhaegh   – lid
Drs. R.J. van Gurp   – lid

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen vergoeding.

Verkorte resultatenrekening over 2015

Opbrengsten                            52.613

Lasten                                     22.901

Positief resultaat 2015              29.712

 

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuuropbrengsten van het onroerend goed. Toon van Rixtelfonds bezit twee panden in Veldhoven en een pand in Helmond. Deze panden worden verhuurd aan Stichting Combinatie Jeugdzorg voor huisvesting ten behoeve van jeugdzorg. Daarnaast zijn er nog rentebaten. De lasten bestaan voornamelijk uit afschrijvingskosten over deze panden.

Balans per 31-12-2015

 

ACTIVA

Vaste activa                             683.604

Vlottende activa                       442.529

Totaal activa                         1.126.133

 

PASSIVA

Eigen vermogen                       1.126.128

Kortlopende schulden                             5 

Totaal passiva                          1.126.133